Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Så här läser du kartorna

Kartbilderna har olika färger som gör det enklare att tyda dem. Nedan presenterar vi hur upplägget fungerar.

Befintliga bostadsområden (Ljusrosa)

Befintliga bostadsområden där förtätning kan vara möjlig ett pröva (enstaka fall).

Förtätningsområden bostadsbebyggelse (Mörkrosa)

Områden där förtätning av bostadsbebyggelse är lämplig.

Sammanhängande bostadsbebyggelse (Orange)

Utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat

Grönstruktur (Grön)

Parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas.

Mångfunktionell bebyggelse (Brun)

Utbyggnadsområden för i huvudsak verksamheter så som kontor, kommersiell och offentlig service, besöksanläggningar och andra verksamheter som inte är störande för sin omgivning. Eventuell handel är exempelvis så kallad sällanköpshandel, Busines to Business – handel eller dylikt. Dock ej livsmedel. Det kan även innefatta lokaler för hantverksföretag eller mindre verkstäder. Innefattar inte tyngre storskalig industri med större omgivningspåverkan. Inslag av bostäder kan prövas.

Verksamheter och industri (Blått)

Verksamheterna i den här användningen är störande för omgivningen på något sätt och är inte förenliga med bostäder. Det kan till exempel vara verksamheterna som är ytkrävande, genererar tung trafik eller påverkar omgivningen med buller eller lukt. Här ingår såväl traditionella industriområden som större handelscentrum, sportarenor och annan verksamhet.

Befintliga verksamhetsområden (Grått)

Befintliga verksamhetsområden där förändringar kan ske inom området men inte själva inriktningen på området som även fortsatt är tänkt för verksamheter

Areell näring (Ljusgul)

Område som främst används för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter, till exempel besöksnäring, där lokaliseringen bygger på placeringen i ett jordbrukslandskap Där förekommer även bostadsbebyggelse som har en anknytning till jordbruket samt obrukad mark (impediment) förekomma.

Vatten (Vitt)

Vattenområden med högt bevarandevärde med stort värde för hela ekosystemet i havet. Området är ekologiskt känsligt och ska skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som skadar naturvärdena. Generellt är botten på grundare vatten än 6 meter speciellt värdefullt som yngelkammare för livet i havet.

Vad händer där du bor?

Via länkarna nedan kan du läsa om specifika områden i staden och hur de kan utvecklas i framtiden. Du kan också se enklare kartbilder över områdena. Berätta gärna för oss vad du tycker om förslagen, både vad som är bra men också vad som kan bli bättre.

Mer att läsa

I planeringen av en stads framtid finns det mycket att tänka på. Om du är intresserad av att veta mer om hur det går till och vad vi behöver ta hänsyn till kan du läsa mer via länkarna här.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter