Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Hamnen med omnejd

Hamnen med omnejd är ett utfyllt havsområde som började användas som stadens tipp officiellt 1955 och avslutades 1996 (Utredning av Falkenbergs Deponi, inkl Lövstaviken. Del II Kunskapssammanställning. Åkerberg 2010). Utfyllnaden utgörs av en blandning av industri-, bygg, och hushållsavfall. Idag utgörs marken av industrimark som används av förhållandevis tung industri. Området omfattar Terminalen, Gjuteriet och Valskvarnen.

I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur Hamnen, Gjuteriet och Valskvarnen kan utvecklas på 30-50 års sikt. Vi har bland annat tittat på var det skulle kunna gå att bygga nya bostäder samt utveckla befintlig verksamhetsmark. Men även var grönstruktur ska utvecklas och hur det framtida resandet kan se ut. I framtida arbete med den fördjupade översiktsplanen och dess inriktningar säkerställs att stor hänsyn tas till företagens förutsättningar och villkor i hamnområdet.

Viktigt att veta om planen

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Hamnområdet

föp skogstorp

Befintliga verksamhetsområden

505 Terminalen

Området Terminalen är det område som Falkenbergs kommun definierar som själva hamnområdet och det är framför allt här det i dagsläget finns hamnanknuten verksamhet. För området ses en fortsatt utveckling av hamnanknuten verksamhet.

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas.

421 Hamnstråket

Lövstaviken binds samman med Laxpromenaden utmed Ätran.

Omvandling till grönstruktur

Lövstaviken

Området omvandlas från idag detaljplanelagd industrimark till en utveckling som större havsnära friluftsområde. Området bör även utvecklas med inriktning på biologisk mångfald. Området utreds separat, med en medborgardialog som grund. Sedan tidigare finns det ett underlag till hur området skulle kunna utvecklas (Lövstaviken, inventering och förslag. Selander och Bengtsson, 2012).

Omvandlingsområde till mångfunktionell bebyggelse

Utbyggnadsområden för i huvudsak verksamheter så som kontor, handel, kommersiell och offentlig service, besöksanläggningar och andra verksamheter som inte är störande för sin omgivning. Kan även innefatta lokaler för hantverksföretag eller mindre verkstäder. Innefattar inte tyngre storskalig industri med större omgivningspåverkan. Inslag av bostäder kan prövas.

Valskvarnen

Område på sikt för mångfunktionell bebyggelse med icke störande verksamheter. I den norra delen kan på mycket lång sikt bostäder prövas. Inom området finns markföroreningar, tunga transporter och översvämningskänslig mark (havsytehöjning).

Gjuteriet

Området omvandlas från nuvarande område för tung industri till ett område för mångfunktionell bebyggelse där exempel på verksamheter är offentlig och kommersiell service, kontor, mindre icke störande verksamheter, fritids- och besöksanläggningar med mera. Inslag av bostäder kan i delar på mycket lång sikt prövas.

Hållbart resande

Industrispåret kan avvecklas vid den tidpunkt då alternativ finns för att kunna säkerställa en hållbar godshantering. Då spåret har en låg nyttjandegrad och på sikt kommer att behöva en omfattande upprustning bör dess vara eller icke vara ställas mot ekonomiska och sociala nyttor med att utveckla bangårdsområdet samt spåret till en annan funktion. Idag utgör industrispåret en fysisk, social och mental barriär mellan Västra gärdet och centrum samt Stafsinge och Skogstorp i nordväst. Genom att avveckla spåret skulle staden bli mer sammanhängande och tillgänglig. En sådan utveckling kommer dock att behöva studeras närmare. Inom den utredning som ska tas fram för hamnen med omnejd ingår även att utreda industrispåret och dess funktion.

Ytterligare en anledning till avvecklingen av industrispåret är att vi på en längre horisont ser en annan godstransportutveckling där gods kommer att rangeras på annan plats än i centrala Falkenberg. ÖP 2.0 pekar ut plats för en omlastningsstation till vilken gods transporteras med fordon för att sedan lastas om till järnväg. Detta för att skapa en mer effektiv, hållbar och säker hantering av godstransporter där också livsmiljön för boende i Falkenbergs stad förbättras. En omlastningsstation innebär att övriga verksamhetsområden kan försörjas med industrispår utan att de tunga transporterna genom staden ökar. Dessutom ser vi i den långsiktiga omvandlingen av angränsande områden till hamnen ett område för mindre verksamheter och inte störande verksamheter. I den norra delen finns möjlighet att pröva bostäder blandat med offentlig och kommersiell service, kontor, fritids- och besöksanläggningar med mera.

Vid en successivt förändrad funktion av markanvändningen i hamnen bör åtgärder i gatunätet utredas för att prioritera oskyddade trafikanter samt för att stärka kopplingen mellan hamnen med omnejd och västra gärdet. Utmed söderbrons södra del föreslås en gång- och cykelkoppling.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter