Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Ringsegård

Ringsegård torde ha varit Skrea utmarker där marken i stort har varit präglad av sanden och till stora delar har bestått av ljungmarker. I området har det funnits några större gårdar och ett antal torp. Från början bestod bebyggelsen av fritidshus men senare planering har syftat till att öka andelen åretruntboende. Idag finns allt från små till stora hus och en blandning mellan fritids- och åretruntbebyggelse.

I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur Ringsegård kan utvecklas på minst 30 års sikt.

Viktigt att veta om planen

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Ringsegård

föp skogstorp

Bostäder

De ljusrosa fälten visar var det idag finns bostäder, de mörkrosa fälten visar var det skulle vara möjligt att förtäta med bostäder och de orangeområdena visar var nya bostadsområden skulle kunna vara. Nedan på sidan finns mer information om varje område där det föreslås en förändring.

Befintliga bostadsområden

Inom dessa planerar vi inga större förändringar. Förtätning kan vara möjlig att pröva i enstaka fall, se Förtätningsanvisningarna.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

De orangea områdena är utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat.

Åstorp

Ett mindre utbyggnadsområde (ca 5 ha) för bostäder även med inslag av lägre flerbostadsbebyggelse. Området beräknas kunna rymma runt 20 bostäder.

Området innebär ett generellt tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det samspelar med intilliggande bebyggelse men kommer förmodligen inte innebära någon större mångfald i bebyggelse. Det är också långt till kommersiell och kommunal service samt organiserad rekreation. Det följer i dagsläget inte principen att växa inifrån och ut. Området har nära till grönblå stråk.

Lilla Hansagård

Planuppdrag för bostäder finns på området (ca 4,5 ha). För att bryta upp den homogena boendestrukturen i Skreaområdet bör bostäderna ha blandade storlekar och upplåtelseformer. En förskola kan bli aktuell i området. Bebyggelsens exponerade läge i landskapet kräver omsorg vad det gäller utformning. Området kan byggas ut först när man löst dagvattenfrågan i Ringsegårdsområdet. Eventuellt skyddsavstånd mot väg 696 (Strandvägen) samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats etc) är inberäknat i områdets yta. Området beräknas kunna rymma runt 50 bostäder.

Området innebär ett generellt tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det samspelar med intilliggande bebyggelse och innebär troligtvis inte en större mångfald av bebyggelse i Skrea - Ringsegård. Området har nära till grönblå stråk. Det är långt till kommersiell och kommunal service samt organiserad rekreation. Det följer i dagsläget inte principen att växa från centrum och ut. Dagvattenfrågan måste i området lösas ur ett delavrinningsperspektiv.

Boberg

Område för i huvudsak bostäder. Området är kvarstående från delöversiktsplanen för Falkenbergs centralortsområde.

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas. Scolla ner för att läsa mer om varje område.

434 Ringsegårds strand

Utvecklas i den strandnära zonen med inriktning på det rörliga friluftslivet (bad, promenad, jogging etc). I zonen innanför stranden värnas den kustnära biologiska mångfalden. Delar av Ringsegårds strand är väsentlig för utövande av kitesurfing.

Areell näring

Område som främst används för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter, till exempel besöksnäring, där lokaliseringen bygger på placeringen i ett jordbrukslandskap. Där förekommer även bostadsbebyggelse som har en anknytning till jordbruket samt obrukad mark (impediment) förekomma.

Hållbart resande

God tillgänglighet till den lokala kollektivtrafiken är en förutsättning för att området ska bli attraktivt och stödja ett hållbart transportsystem. För att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken föreslås ett buss stråk längs med Strandvägen, genom Lyckan fram till väg 767.

Längs strandvägen föreslås ett pendlingsstråk för att skapa ett väl sammanhängande cykelvägnät.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter