Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Herting, Slätten, Hjortsberg och Skrea strand

Herting, Slätten, Hjortsberg och Skrea strand ingår i den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad. Områdena sträcker sig från väg 767 till havet och de har alla olika karaktärer och olika historier.

Namnet Herting kommer från en gård med anor tillbaka till 1500-talet. Stadsdelen var den första att bebyggas när staden även växte över till Ätrans södra sida.

Precis som i fallet med Västra gärdet berodde det på behovet av bostäder till de som arbetade inom de närliggande industrierna, som hamnen och tegelbruken.

Slätten är ett lugnt bostadsområde som är populärt bland barnfamiljer. För den som inte brukar röra sig i området kan det vara svårt att orientera sig bland säckgator och snarlika hus. Slättenskogen ligger som en grön fond vilket ger en naturnära känsla.

Hjortsberg bestod fram till 1900-talets av ett öppet odlingslandskap med mindre torp. Det inkorporerades med staden i mitten av 1900-talet. Här är nära till såväl strand som skog, samtidigt som här inte finns några större störningsmoment i form av trafik- eller industribuller. Hjortsbergs centrum erbjuder dessutom bra närservice. Detta passar såväl barnfamiljer i småhusen samt de många äldre som bosatt sig i lägenheterna nära Hjortsbergs centrum.

Vid Skrea strand låg tidigare några torp och fiskestugor på de öppna hedarna, men utvecklingen till rekreationsort började redan på 1800-talet. En av Sveriges vackraste sandstränder lockar mängder med besökare varje år. Platsen präglas naturligtvis starkt av närheten till havet, flack topografi med öppna vyer och långa gator.

Viktigt att veta om planen

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Herting, Slätten, Hjortsberg och Skrea strand

föp skogstorp

Bostäder

De ljusrosa fälten visar var det idag finns bostäder, de mörkrosa fälten visar var det skulle vara möjligt att förtäta med bostäder och de orangeområdena visar var nya bostadsområden skulle kunna vara. Nedan på sidan finns mer information om varje område där det föreslås en förändring.

Befintliga bostadsområden

Inom dessa planerar vi inga större förändringar. Förtätning kan vara möjlig att pröva i enstaka fall, se Förtätningsanvisningarna.

Förtätningsområden (De mörkrosa fälten)

Hertingområdet rymmer många värdefulla miljöer, men fler skulle kunna få plats att bo här genom minskad boendeyta och effektivisering av flerbostadshusområden.

Eventuell förtätning av Slättenområdet är tänkt att skapa möjligheter för fler att kunna bo kvar genom större blandning på bebyggelsen.

Hjortsbergsområdet är ett heterogent område där vissa förtätningsprojekt redan pågår vid Hjortsbergs centrum, men några tillägg kan även göras i den bitvis luftiga bebyggelsen.

Utpekade förtätningsområden ger ett ungefärligt antal av 415-555 tillkommande bostäder.

F34. Planarbete pågår. Flerbostadshus, höjden prövas i planarbetet.
F35. Funkishusen i kvarteren längs med Strandvägen skulle kunna förtätas med fler mindre bostäder i samma byggnad.
F36.Funkishusen i kvarteren längs med Strandvägen skulle kunna förtätas med fler mindre bostäder i samma byggnad.
F37. Flerbostadshus 3-4 våningar. Delar av området är precis planlagt för en förtätning.
F38. Radhus/ flerbostadshus 2-3 våningar.
F39. Flerbostadshus i upp till 6 våningar, inslag av service.
F40. Flerbostadshus i upp till 8 våningar. Service i markplan.
F41. Flerbostadshus 3-4 våningar.
F42. Radhus/parhus/ mindre flerbostadshus 2-3 våningar.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

De orangea områdena är utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat.

Hansagårdsvägen

Området (ca 5 ha) planeras för bostäder med blandade storlekar och upplåtelseformer. Området beräknas kunna rymma runt 100 bostäder. En viktig princip bör vara att värna ett attraktivt och långsträckt centralt grön-/strövstråk från havet mot nordost genom befintliga bostadsområden och vidare genom ridhusområdet, Slättenskogen mot Falkenbergs golfbana. Allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats etc) är inberäknat i områdets yta.

Eventuellt skyddsavstånd mot väg 696 (Strandvägen) är inräknat i områdets yta. Behov finns av nya säkra passager för oskyddade trafikanter över Strandvägen.

Området har höga kvaliteter vad det gäller närhet till grönblå miljöer, närhet till service, kollektivtrafikstråk och närhet till organiserad rekreation. Under förutsättning att området utvecklas med en blandad bebyggelse så samspelar bebyggelsen med omgivande bebyggelse och innebär social hållbarhet.

Omvandlingsområden till sammanhängande bostadsbebyggelse

Tegelbruksområdet

Med hänsyn till det centrumnära och även attraktiva läget i staden föreslås en funktionsomvandling till ett utbyggnadsområde(ca 15 ha) för bostäder, förskola och viss service (t ex kontor) och eventuella fritidsanläggningar. Området utgör en viktig länk i stråket Staden - Stranden och detta bör vara den bärande tanken vid utvecklingen av området. Planuppdrag finns. Området beräknas kunna rymma runt 800 bostäder, lite beroende på hur mycket av ytan som planeras till annat än bostäder.

Området kan på mycket lång sikt innebära ett stort tillskott av bostäder i förhållande till områdets storlek. Det har närhet till service och organiserad rekreation, grönblå miljöer och följer principen att växa inifrån och ut. Här finns potentiellt förorenad mark. Framkomligheten är komplicerad på grund av bullerpåverkan från kringliggande verksamheter samt buller från Peter Åbergs väg.

Mer nyfiken på Hamnområdet?

Nyfiken på den norra sidan av Åstranden? Läs mer här.

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas. Scolla ner för att läsa mer om varje område.

426 Vallarna och Doktorspromenaden

Vallarna utvecklas som stadspark och Doktorspromenaden som promenadstråk. Området kan i delar även utvecklas med inriktning på biologisk mångfald.

427 Stråket staden - stranden

Utvecklas med avseende på att stärka kopplingen stadens centrum och Skrea strand. Detta innefattar själva stråket men även mötesplatser utmed stråket.

428 Strandpiren

Befintlig standard upprätthålls och parken längst i väster utvecklas.

429 Herting- och Hjortsbergsskogen

Hertingskogen tillhör enligt beslut i kommunstyrelsen stadsparken Vallarna och utvecklas tillsammans med Vallarnaområdet. Samtidigt utgör Hertingskogen ett sammanhängande stråk med Hjortsbergsskogen och även detta område bör utvecklas med det övriga området, med platser för lek och aktivitet. Området bör även utvecklas med inriktning på biologisk mångfald.

I området inkluderas även Kristineslätt – Arenan. Delområdets norra del är starkt kopplat till föreningsliv och rekreation, med ishall, fotbollsarena och flera fotbollsplaner. Området utvecklas för att bli en ännu starkare målpunkt för utomhusaktiviteter. Områdets södra del är närmiljö för boende på Kristineslätt, med lekplats, gräsytor och inslag av vatten.

430 Falkenbergs idrottsplats

IP kvarstår som idrottsområde.

431 Skrea strand

Utvecklas med inriktning på turism och besöksnäring. Området kan i delar även utvecklas med inriktning på biologisk mångfald.

432 Netas berg - Skreanäs

Kvarstår som kustnära strandmiljö där utförd restaurering underhålls för ökad biologisk mångfald. Området är intressant både som ströv- och badområde. För Skreanäs finns utarbetad skötselplan.

433 Hansagårds strand

Kvarstår som kustnära strandmiljö. Området kan i delar även utvecklas med inriktning på biologisk mångfald.

437 Slättenskogen - Ridhusområdet

Slättenskogen underhålls som aktivitetsområde. Ridhusområdet kvarstår som rishusområde men utvecklas i delar med exempelvis ridstigar, mountainbikeslingor, löparslingor, utegym med mera. I områdets nordöstra hörn ligger Skrea IP med fotbollsplaner. Området behöver utredas i sin helhet för att se var olika fritidsaktiviteter lämpar sig bäst och hur olika fritidsaktiviteter kan samverka. Området kan i delar även utvecklas med inriktning på biologisk mångfald.

438 Näsetsläppet

Området kvarstår som stråk/länk mellan strandmiljön och ridhusområdet – Slättenskogen – Brukshundsklubbens område – Falkenbergs golfbana. Dessa stråk är väsentliga för att binda samman kust och bakomliggande marker.

Hållbart resande

I områdets övergripande stadsstruktur bör gående och cyklister tydligt prioriteras. Gena cykelkopplingar och goda förbindelser är viktigt för att fler ska vilja och kunna cykla. Med föreslagna gång- och cykelkopplingar över Ätran skapas starka stråk till stationen och centrum. Här är gång- och cykelbron mellan Vallarna och Lasarettsvägen särskilt viktig för att skapa en gen koppling till stationen. Med hänsyn till Vallarnas natur – och rekreationsvärden kommer gestaltning och utformning vid föreslagen gång- och cykelkoppling bli en central fråga där förutsättningarna för platsen kommer att vara styrande. Ett kollektivtrafikstråk föreslås mellan Slätten – Hjortsberg – Skrea strand – Centrum och i förlängningen ytterligare områden för att skapa gena och starka kopplingar.

Föreslagna cykelkopplingar skapar tillsammans med befintliga stråk ett väl sammanhängande cykelvägnät.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter