Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Vinberg, Vinbergs hed och Vinåns dalgång

Vinberg grundades som ett stationssamhälle när Pyttebanan stannade till i Vinberg på väg mot Limmared. Järnvägen slutade trafikeras på i slutet av 50-talet, men spår av stationssamhället finns fortfarande kvar. Byn är avlång till sin form, vilket har att göra med att den större delen av bebyggelsen ligger på en längsgående höjd med vackra utblickar mot det omgivande odlingslandskapet. Stora områden är föreslagna. Vinbergs kyrkby ligger inbäddad i landskapet ungefär 5 km från Falkenbergs stad och uppstod kring kyrkan.

I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur Vinberg och Vinbergs kyrkby kan utvecklas på minsta 30 års sikt. Vi har bland annat tittat på var det går att bygga nya bostäder och utveckla ny verksamhetsmark. Men även var grönstruktur ska bevaras eller utvecklas och hur det framtida resandet kan se ut.

Viktigt att veta om planen

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Vinberg, Vinbergs hed och Vinåns dalgång

föp skogstorp

Bostäder

De ljusrosa fälten visar var det idag finns bostäder, de mörkrosa fälten visar var det skulle vara möjligt att förtäta med bostäder och de orangeområdena visar var nya bostadsområden skulle kunna vara. Nedan på sidan finns mer information om varje område där det föreslås en förändring.

Befintliga bostadsområden

Inom dessa föreslås inga större förändringar. Förtätning kan vara möjlig att pröva i enstaka fall, se Förtätningsanvisningarna.

Förtätningsområden

Stora områden är föreslagna. Ny bebyggelse sker genom varsam förtätning med hänsyn till befintlig bebyggelse. I Vinbergs kyrkby ger nedläggning av skolan möjligheter till utveckling av Vinbergs kyrkby som bostadsort.

Utpekade förtätningsområden ger ett ungefärligt antal av 100 - 175 tillkommande bostäder.

F29. Radhus, parhus, mindre flerbostadshus 2-4 våningar. Beror på storleken på exploateringen. Handlar dock mest om kompletteringar i befintlig miljö, inga stora områden.
F30. Radhus, parhus, mindre flerbostadshus 2-3 våningar. Beror på storleken på exploateringen. Östra delen av området planlades för en- resp. flerbostadshus i 2 vån i början av 1990-talet.
F31. Vid omvandling av skoltomten. Radhus, parhus, mindre flerbostadshus 2-4 våningar. Möjlighet till viss service.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

De orangea områdena är utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat.

Knavagården

Utbyggnadsområde (ca 45 ha) för framför allt bostadsbebyggelse och förskola men inkluderar även exempelvis service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Området utgör en möjlighet för Vinberg att expandera och beräknas kunna rymma ca 250 bostäder. Väg 154 utgör en naturlig gräns för utbredningen av området i väster och samtidigt kommer skyddsavstånd att behöva hållas till väg 154 men även till verksamhetsområde väster om vägen. Hänsyn krävs till den kulturhistoriska landskapsbilden när bebyggelsen utformas. Detta men även behov att grönstruktur och vägstruktur gör att exploatering av området bör inledas med en utredningsskiss. Skyddsavstånd mot väg 154 samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, park etc) är inräknat i områdets yta.

Området kan innebära ett genomsnittligt tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området men stärker Vinberg. Det samspelar med intilliggande bebyggelse och ligger nära kollektivtrafikstråk. Det är dock långt till kommersiell service i form av livsmedel och kommunal service i form av skola men acceptabelt avstånd till organiserad rekreation. Området följer i dagsläget inte principen att växa från centrum och ut samt att bullerpåverkan från väg 154 måste studeras närmare.

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas. Scolla ner för att läsa mer om varje område.

414 Vinbergsidrottsplats

Kvarstår och utvecklas för fotbollsverksamheten.

415 Vinån och Vinåns naturreservat

Områdets södra delar utvecklas för det rörliga friluftslivet. Restaureringsåtgärder genomförs för den biologiska mångfalden. Området underhålls med åtgärder både för det rörliga friluftslivet och för den biologiska mångfalden.

416 Kuttemans håla

Restaureras med inriktning på tidigare utpekade våtmarksvärden och dess biologiska värden.

Mångfunktionell bebyggelse

Nu tittar vi på de bruna områdena i kartan. Det är utbyggnadsområden för i huvudsak verksamheter så som kontor, handel, kommersiell och offentlig service, besöksanläggningar och andra verksamheter som inte är störande för sin omgivning. Kan även innefatta lokaler för hantverksföretag eller mindre verkstäder. Innefattar inte tyngre storskalig industri med större omgivningspåverkan. Inslag av bostäder kan prövas.

Slätteberg

Område för mindre tjänstebaserad verksamhet och/eller produktion utan större omgivningspåverkan. Området utgör en övergång från det utpekade området för sammanhängande bostadsbebyggelse (11) och verksamhet/industriområde (303). Området utvecklas utmed vägarna med stor omsorg gällande val av etableringar och utformning.

Befintligt verksamhetsområde

De grå områdena är befintliga verksamhetsområden.

502 Vinbergs hed.

Område för mindre verksamheter och industri. Observandum för den kraftledning som löper genom området.

Verksamheter, industri

Inom de lila områdena skulle man kunna ha verksamheter som inte är förenliga med bostäder. Det kan till exempel vara verksamheterna som är ytkrävande, genererar tung trafik eller påverkar omgivningen med buller eller lukt. Här ingår såväl traditionella industriområden som större handelscentrum, sportarenor och annan verksamhet.

Holmagård

Område för ytkrävande verksamheter och industri inom produktions-, tjänster och/eller logistiksektorn. Observandum för den kraftledning som löper genom området. Området utvecklas utmed vägarna med stor omsorg gällande val av etableringar och utformning.

Blackeberg

Område för ytkrävande verksamheter och industri inom produktions-, tjänster och/eller logistiksektorn. I området måste beaktas ny dricksvattenledning mellan Vessigebro och Falkenberg.

Areell näring

Område som främst används för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter, till exempel besöksnäring, där lokaliseringen bygger på placeringen i ett jordbrukslandskap Där förekommer även bostadsbebyggelse som har en anknytning till jordbruket samt obrukad mark (impediment) förekomma.

Hållbart resande

I områdets övergripande stadsstruktur bör gående och cyklister tydligt prioriteras. Gena cykelkopplingar och goda förbindelser är viktigt för att fler ska vilja och kunna cykla.

För att skapa en gen kollektivtrafikkoppling mellan Vinberg – stationen och i förlängningen centrum ska befintlig gång- och cykelpassage under E6 åtgärdas för att möjliggöra för busstrafik. Gång- och cykeltrafiken ska fortsatt ges tydlig prioritet samt en trygg och trafiksäker miljö. Föreslagna cykellänkar skapar tillsammans med befintliga stråk goda förbindelser och ett väl sammanhängande cykelvägnät.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter