Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Grundstenar för fördjupad översiktsplan

Det finns flera viktiga politiska beslut som har lett fram till den nya fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad. Vi tittar lite närmare på vilka de är.

Visionen

Kommunens övergripande vision sedan åtminstone 10 år tillbaka är: "Vi växer för en hållbar framtid". Visionen beskrivs med att Falkenbergs kommun ska vara hjärtat i Halland, att här ska människor, föreningar och företag växa i samverkan med varandra. Vi ska ha en välfärd med god kvalitet som inte lämnar någon efter och inte håller någon tillbaka. Det ska vara attraktivt att bo i hela Falkenbergs kommun och kommuninvånarna ska kunna vara trygga i vardagen och stolta över sin livsplats.

Till visionen finns tre mål kopplade:

  • Ett föredöme inom hållbarhet
  • Välfärd med god kvalitet
  • Västsveriges starkaste näringsliv

Översiktsplan 2.0

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad baseras på översiktsplanens, ÖP 2.0, utvecklingsinriktning i form av en strukturbild och 5 strategier.

Strategi 1 - Planera för en hållbar samhällsinriktning

Falkenberg ska vara en attraktiv kommun för boende, besökare och företagare. Kommunen ska vara attraktiv både idag och i framtiden, och måste därför utvecklas i balans med de tillgångar och värden som finns i natur- och kulturmiljö och med de människor som lever och verkar i kommunen. Allt byggande ska anpassas så att miljöpåverkan och riskfaktorer minimeras.

Strategi 2 – Satsa på hållbara person- och godstransporter

Transporter med bil och lastbil ökar både genom kommunen och till och från olika destinationer i kommunen. En ökad trafik skapar trängsel, försämrad luftkvalitet och ger en negativ miljöpåverkan på framför allt klimatet. Det är därför viktigt att planera så att trafikmängderna minimeras och så långt som möjligt kan ske på ett hållbart sätt, t.ex. från väg till järnväg och från egen bil till kollektivtrafik eller cykel.

Strategi 3 – Förstärk Falkenbergs stad

Falkenbergs stad är en viktig motor i kommunen och har goda förutsättningar att utvecklas och ta emot fler människor och företag. Staden har under de senaste hundra åren brett ut sig kraftigt på omgivande jordbruks- och naturmarker med nya bostads- och industriområden, service- och vägområden. Ju mer utbredd staden blir desto mer gator och annan infrastruktur behöver byggas och desto längre blir det att ta sig till fots eller med cykel. En gles stad är också svår att försörja med kollektivtrafik. Staden behöver därför växa genom att befintlig bebyggelse kompletteras och förtätas, samtidigt som viktiga värden i staden värnas.

Strategi 4 – Styr bebyggelseutvecklingen i kustnära lägen

Falkenbergs kustområden är attraktiva för friluftsliv, semesterboende och åretruntboende. De är en viktig resurs för kommunens utveckling och exploateringstrycket är stort. Här finns också stora natur- och landskapsvärden. Längs hela kusten gäller hushållningsbestämmelser som begränsar den lagliga rätten att bygga här, till förmån för det rörliga friluftslivet. När ny bebyggelse kommer till som små öar på kustens jordbruksmarker blir dessa svårare att bruka, det öppna kustlandskapet splittras sönder, biltrafiken ökar och det blir svårt att ordna hållbara vatten- och avloppslösningar. För att de kvaliteter som gör kusten attraktiv och värdefull inte ska gå förlorade, behöver dessa värden värnas och kompletterande bebyggelse styras till lägen där det redan finns bebyggelse och där service och kollektivtrafik lättare kan samordnas.

Strategi 5 – Skapa förutsättningar för bebyggelseutveckling på landsbygden

Falkenbergs inland har stor potential för boende och besökare. Här finns ett rikt natur- och kulturlandskap, många vackra sjöar och dalgångar, och tätorter och bygder där man känner varandra och hjälps åt. Här finns mängder av små och medelstora företag och i Ullared finns Skandinaviens största besöksmål och gott om arbetstillfällen och service. Ändå har inlandet svårt att öka sin befolkning och många orter och bygder avfolkas sakta men säkert. Bristande kommunikationer gör avstånden längre än nödvändigt, och många, särskilt de unga, väljer att bosätta sig någon annanstans. När man sen bildar familj och vill flytta tillbaka blir det svårt att hitta bostad och att få lån till att bygga nytt

Viktiga ställningstaganden

Arbetet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad bygger på olika typer av avväganden, ställningstagande och prioriteringar. Några av ställningstagandena, prioriteringarna och avvägningarna kan behöva en närmare förklaring.

Hållbarhet och social hållbarhet i synnerhet

Staden ska växa hållbart ur alla aspekter. Liksom i översiktsplanen poängteras dock extra det socialt hållbara perspektivet och därmed vikten av att i ett och samma område bygga bostäder med blandade storlekar och upplåtelseformer. Det handlar även om att knyta ihop staden, se 2.2 nedan. I framtagandet av den fördjupade översiktsplanen har barnperspektivet (barnkonventionen) varit med genom hela processen, bland annat genom den tidiga dialogen kommunen genomförde med ungdomar (se tidig dialog 3.1). Barnperspektivet, liksom olika gruppers perspektiv, är också en del i den inventering och värdering av grönstruktur som gjordes för staden. Detta genom att sociotopinventering och värdering av ekosystemtjänster utgör en grund för materialet. Det är grundläggande att för alla olika åldrar och typer av människor försöka skapa en livsmiljö med en boendemiljö med bebyggelse av olika karaktär, med blandade upplåtelseformer, där det är närhet till olika typer av aktivitetsmiljöer och inga hinder att ta sig mellan i olika miljöer.

För att förstärka vilka områden som ur ett hållbarhetsperspektiv bör bebyggas först, har alla områden för sammanhängande bostadsbebyggelse värderats med hjälp av en värderos.

I samtliga utbyggnadsområden ska också resonemang föras kring källsortering av avlopp samt återbruk av vatten men även uppvärmningsform och återbruk av eventuell spillvärme.

Knyta ihop staden

I den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad har bebyggelseområden, utpekade passager över vägar och Ätran, utpekade kopplingar och utveckling av cykelstråk, ändring av karaktär på väg 767 med mera, strävat efter att knyta ihop staden och att övergångarna mellan delar av staden ska vara så flytande som möjligt. Strävan har också varit att knyta Skogstorp och Vinberg närmare Falkenberg. Detta är viktigt för att minska mentala och sociala barriärer men också för att Falkenbergs stad ska upplevas som en stad.

Förtätning och att växa inifrån och ut

Ur ett ekonomiskt samt ett ekossystemperspektiv ska staden växa inifrån och ut. Den fördjupade översiktsplanen förstärker översiktsplanen i vikten av förtätning i första hand och att omvandla områden till områden för bostadsbebyggelse och service- och tjänsteverksamheter. Översiktsplanens strategier samt förtätningsanvisningarna ger en bra grund för hur den hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Förtätningsanvisningarna har bland annat utpekade kulturmiljövärden som grund.

Att växa inifrån och ut innebär att Tegelbruksområdet, Bangårdsområdet, Wessels och Tånga Parkstad bör byggas ut först. De nämna områdena är dock komplicerade utbyggnadsområden varför det är troligare att Gustavsberg och Tröingedal är de områden som byggs ut först och att de byggs ut från stadens kärna och utåt. En komplikation är att planläggning redan pågår för andra områden som inte innebär att bygga inifrån och ut, vilket delvis förhindrar en kostnadseffektiv utbyggnad.

En preliminär utbyggnadsordning har tagits fram, se PM preliminär utbyggnadsordning. Utbyggnadsordningen stärker ytterligare att det är mest hållbart att växa inifrån och ut. I samband med framtagandet av styrdokument för bostadsförsörjningen i kommunen behöver utbyggnadsordningen förfinas i en utbyggnadsplan

Jordbruksmarken

I ett hållbarhetstänk är ett så litet ianspråktagande av jordbruksmark som möjligt väsentligt och där flera tidigare utpekade områden, på inrådan av LRF, tagits bort. Övriga områden har i stora delar minimerats i sin utbredning. I PM Jordbruksmark finns resonemanget kring ianspråktagandet av jordbruksmark. Bland annat beskrivs att i Falkenbergs stad finns ett stort antal grönområden som har ett högt värde ur ekosystemhänseende (friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald, skyfallsutjämning, värmeutjämnare m.m.). För att få en hållbar stad ur alla hänseenden har kommunen valt att inte exploatera dessa grönområden (de som lever i staden måste ha grönmiljöer att röra sig i). Däremot har ett fyrtiotal förtätningsområden pekats ut.

Förtätningsområden och omvandlingsområden kommer dock på en längre horisont inte att vara tillräckligt. I och med att Falkenbergs stad är omgiven av jordbruksmark, och den mark som inte är jordbruksmark till stora delar är mossmark, kommer jordbruksmark att behöva tas i anspråk. Utifrån detta och övriga hållbarhetsaspekter valde Falkenbergs kommun tre tillvägagångssätt som man försökte följa. Om jordbruksmark skulle tas i anspråk så skulle den i första hand inte tillhöra en större brukningsenhet, ligga insprängd i bebyggelse där det redan idag finns en svårighet med ett ändamålsenligt brukande eller ligga mellan bebyggelseområden och/ eller ligga nära större kommunikationsstråk och övrig service. För vidare resonemang, se PM Jordbruksmark. Det innebär att ett stort antal jordbruksmarksområden har valts bort i processen och att de stora sammanhängande områdena kring staden aldrig varit aktuella för exploatering för något annat än jordbruksändamål.

Infrastruktur

I planen växer staden i anslutning till befintliga kollektivtrafikstråk vilket skapar goda förutsättningar för ett hållbart resande. Gena och tillgängliga kollektivtrafikstråk är en grundförutsättning för att bilens attraktivitet ska minska och har därmed varit ett centralt kriterium i framtagandet av nya kollektivtrafikstråk. Exakt linjedragning kommer framöver att behöva preciseras i dialog med Hallandstrafiken.

Cykel prioriteras som transportmedel inom staden varför den fördjupade översiktsplanen pekar ut starka cykelstråk och partier där cykelkopplingar saknas. Tillsammans utgör kopplingarna samt de befintliga stråken ett sammanhängande cykelvägnät, se karta nedan. Gång, cykel- och kollektivtrafikstråken ska lokaliseras i anslutning till målpunkter såsom centrum, stationen, rekreation, service och skolor.

Kartbild som visar cykelstråken i Falkenberg.

Kartbild som visar cykelstråken i Falkenberg.

På grund av att Falkenbergs stad växer utanför väg 767 så föreslås vägen successivt få en ändrad karaktär där kollektivtrafik såväl som gång- och cykeltrafikanter ges större prioritet och utrymme. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut ett antal punkter där insatser kommer att behöva genomföras för att minska väg 767 som fysisk, social och mental barriär. Bland annat vid Tröingedal och Falkagård.

Industrispåret föreslås avvecklas vid den tidpunkt då alternativ finns för att kunna säkerställa en hållbar godshantering. Inom den utredning som ska tas fram för hamnen med omnejd ingår även att utreda industrispåret och dess funktion.

I samband med att kommunen tar fram en utbyggnadsplan för FÖP: ens tillkommande bostads- och verksamhetsområden kommer en översiktlig kapacitet- och framkomlighetsanalys genomföras. Med en utbyggnadsplan på plats skapas förutsättningar att arbeta proaktivt och att eventuella framkomlighets- och kapacitetsåtgärder utförs vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. I den mindre skalan arbetar kommunen redan idag systematiskt med att ta fram trafikutredningar vid behov inom detaljplaneringen. Arbetssättet kommer fortsatt vara gällande för att säkerställa framkomligheten på kommunala och statliga vägar.

Grönstruktur

Ett tydligt ställningstagande i den fördjupade översiktsplanen är att inte bygga stad på bekostnad av värdefull grönstruktur. Intentionerna är att bevara den stabila grönstrukturen söder om Ätran och utveckla grönstrukturen i staden norr om Ätran. Ett led i detta är att omvandla stora delar av Lövstaviken till naturområde. Grönstrukturen ska dessutom utvecklas och förlängas utmed Ätran. Grönstrukturen ska utvecklas med inriktning fritid kombinerat med biologisk mångfald.

Exploatering av utbyggnadsområden

Inom utpekade utbyggnadsområden för sammanhängande bostadsbebyggelse, mångfunktionell bebyggelse industriområden och förtätningsområden ska exploatering föregås av detaljplaneläggning. I områden utanför utpekade utbyggnadsområden men inom området för den fördjupade översiktsplanen och i anslutning till utpekade utbyggnadsområden hanteras förhandsbesked mycket restriktivt. Detaljplanering av delar av ett utbyggnadsområde bör föregås av idéskisser/inriktningsdokument för hela utbyggnadsområdet.

Huvudmannaskap

Riktlinjer för val av huvudmannaskap anger att vid detaljplanering inom och i direkt anslutning till Falkenbergs stad ska i regel kommunalt huvudmannaskap tillämpas i alla nya detaljplaner som tas fram. Det finns dock vissa områden där det även fortsättningsvis kan vara lämpligt med enskilt huvudmannaskap, se PM angående huvudmannaskap. Riktlinjerna behandlar inte frågan om ändring av huvudmannaskap från enskilt till kommunalt eller vice versa gällande redan befintliga bostadsområden med gällande detaljplaner.

Strukturbild - utvecklingsinriktning

Strukturbilden nedan beskriver övergripande hur Falkenbergs stad ska växa och den ger en utvecklingsinriktning. Strukturbilden visar att Falkenbergs stad kan man ska växa mot nordväst. Det gör att de nya bostadsområdena är både stationsnära och centrumnärmare. Bilden visar också att stadskärnan fortsatt är viktigast för handel och service. 

Struturbild

Bebyggelse (mörkgrå områden):

Befintliga områden med olika användning. Kan komma att omvandlas, utvecklas och/eller förtätas.

Utbyggnadsområde (Ljusgrå områden):

Ny ianspråktagen mark för bebyggelse med olika användning. Gränsen mot jordbruksmark ungefärlig.

Jordbruksmark: (Ljusgula områden)

Utvecklas endast som jordbruksmark.

Grön-blå struktur: (Gröna och blå områden)

Be­ntliga vattendrag och grönområden. Helt eller delvis tillgängliga för allmänheten. Kan komma att utvecklas och stärkas.

Tra­fiknät: (Heldragna linjer, streckade linjer, sicksackig linje och cykelsymbol) 

Huvudsakligt nät för spårtra­fik, kollektivtra­fik och övrig tra­fik. Sicksacklinjen visar sträcka som särskilt behöver utvecklas eller omvandlas. Prioriterade cykelstråk skapas till platser för samlat resande.

Samlad service (Rosa blomma)

Stadskärnan fortsatt viktigast. Hjortsbergs centrum och Tångakrysset som idag. Skogstorp utvecklas. Nya knutpunkter i Skrea och Vinberg.

Samlat resande (Gul blomma):

Stationsområdet och knutpunkt för buss i stadskärnan består och stärks ytterligare.

Ny grönstruktur (Grön blomma)

Ökad tillgänglighet och nya mötesplatser längs med Ätran och längs med havet i norr med Lövstaviken som viktigaste målpunkt. Stärkt grönstruktur i Arvidstorp och Västra samt Östra Gärdet. Ny grönstruktur i större utbyggnadsområden.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter