Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Mer om nya möjliga bostadsområden

I den fördjupde översiktsplanen för Falkenbergs stad så finns flera nya bostadsområden. På den här sidan ser du hur bra de uppfyller våra krav.

Varje nytt område för sammanhängande bostadsbebyggelse har värderats utifrån hur nära ett område uppfyller de kriterier som speglar ett helhets- och hållbarhetsperspektiv. Värderingen sker på en tregradig skala där tre är maximalt och ett är minimalt. För att det ska vara lättöverskådligt har vi tagit fram en så kallad värderos. Ju fler fält som är ifyllda, ju bättre är det.

Så här läser du värderosen

Värderosen för Holmarör i Skogstorp får agera exempelbild

Värderosen för Holmarör i Skogstorp får agera exempelbild

De boendes perspektiv

Närhet till grönblåstråk/miljöer

Området har närhet till gröna miljöer. Fler ”tårtbitar" är positivt.

Närhet till service (100 m)

Skola, förskola, livsmedel, vårdcentral. Fler ”tårtbitar" är positivt.

Närhet till organiserad rekreation

Kultur, föreningsliv (olika typer av föreningar), idrott (idrottshallar, gym etc.). Fler ”tårtbitar" är positivt.

Genomförande

Investeringsbehov normalt inför genomförande

Fler "tårtbitar" är positivt och innebär att investeringsbehovet antas bli mindre än för ett normalt genomförande.

Antal tillkommande bostäder

Antalet bostäder relaterat till områdets storlek. Ett större antal bostäder i förhållande till områdets yta än genomsnittet ger fler ”tårtbitar”.

Framkomlighet

Finns det problem som gör att det kan bli svårt att exploatera området. Fler ”tårtbitar" är positivt och innebär att det är lättframkomligt.

Lokalisering

Struktur samspel med omgivande bebyggelse/miljö, social hållbarhet

Samspelar bebyggelsen med omgivande bebyggelse eller kan det uppstå problem mellan befintlig bebyggelse och tänkt bebyggelse? Innebär en utbyggnad en socialt hållbar utveckling med blandad bebyggelse (villor och flerbostadshus) och också blandade upplåtelseformer (hyres- och äganderätt)

Centrumnära inifrån och ut

Innebär exploateringen att staden växer inifrån och ut eller man bygger i dess utkanter vilket innebär en dålig resurshushållning med bland annat mark. Fler ”tårtbitar" är positivt.

Stations- och eller kollektivtrafiknära

Ligger tänkt bebyggelse nära Falkenbergs station och tågpendlingsmöjlighet eller nära något kollektivtrafikstråk/busstråk. Fler ”tårtbitar" är positivt.

Skogstorp och Smedjeholm

Holmarör

Utbyggnadsområde (drygt 30 ha) i västra Skogstorp för i huvudsak bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar samt upplåtelseformer och beräknas till runt 300 bostäder. Förskola kommer att krävas.

Plats för eventuell fritidsanläggning kan också bli aktuellt. Området utformas som en del av Skogstorp och inte ett friliggande bostadsområde. Viss hänsyn bör tas till landskapsbilden och gröna sammanhängande stråk som binder ihop Skogstorp med havet ska beaktas. Då det i dagsläget finns problem med dräneringen i angränsande bebyggelseområden så behöver dagvattenfrågan utredas grundligt. Inledande skisser bör tas fram som illustrerar hur området i sin helhet kan utformas. Dessa bör även innefatta lokala grönområden för spontanlek etc. Skyddsavstånd mot Kustvägen (väg 735) samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, park etc.) är inberäknat i områdets yta.

Området innebär en utvidgning av Skogstorp mot havet och beräknas generera ett stort tillskott av bostäder. Service, förutom kommersiell och i form av livsmedel, finns i anslutning till området. Under förutsättning att Holmarör utvecklas med en blandad bebyggelse och denna samspelar med närliggande bebyggelse skapas goda förutsättningar för en socialt hållbar kvartersmiljö.

ad

Holmarör

Kroka

Utbyggnadsområde (drygt 15 ha) i Kroka för i huvudsak ca 70 bostäder. Här skulle dock en kombination av bostäder och icke störande verksamheter som hantverksföretag eller liknande kunna vara möjlig. Detta framför allt i kombination med område 201, se beskrivning.

Området har en viktig funktion ur social hållbarhet genom att knyta ihop Skogstorp med staden. Det ligger strategiskt ur många aspekter men har ett visst avstånd till organiserad rekreation och kommersiell service i form av livsmedel.

ad

Kroka

Strandhaga

Utbyggnadsområde (drygt 25 ha) i västra Skogstorp för i huvudsak bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer och beräknas till runt 250 bostäder. Förskola kommer att krävas. Området bör utformas som en del av Skogstorp och inte ett friliggande bostadsområde. Viss hänsyn bör tas till landskapsbilden och gröna sammanhängande stråk som binder ihop Skogstorp med havet ska beaktas. Då det i dagsläget finns problem med dräneringen i angränsande bebyggelseområden så behöver dagvattenfrågan utredas grundligt. Inledande skisser bör tas fram som illustrerar hur området kan utformas. Dessa bör även innefatta lokala grönområden för spontanlek etc. Skyddsavstånd mot Kustvägen (väg 735) samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, park etc.) är inberäknat i områdets yta.

Området innebär en utvidgning av Skogstorp mot havet och ger ett stort tillskott av bostäder och ligger nära service förutom kommersiell service i form av livsmedel. Under förutsättning att området utvecklas med en blandad bebyggelse så samspelar bebyggelsen med omgivande bebyggelse och innebär social hållbarhet.

ad

Strandhaga

Stafsinge

Stafsinge prästgård

Utbyggnadsområde (ca 9 ha) i Stafsinge för i huvudsak bostäder. Krav på förskola kan komma att ställas. Utbyggnaden kan ske under förutsättning att befintlig verksamhet avvecklas. Området är en fortsättning på utbyggnaden av stadsdelen Stafsinge och beräknas kunna rymma ca 100 bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Inom området kan behov finnas för service i form av förskola. Området bör utformas som en del av Falkenbergs stad och inte ett friliggande bostadsområde. Inom området ska även allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, park etc.) tillgodoses. Den grönblå strukturen binds samman med närliggande område. I området måste beaktas ny större spillvattenledning.

Området kan innebära ett större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det är inte ett prioriterat utbyggnadsområde, då det idag inte följer principen att växa från centrum och ut. Området kräver större investeringsbehov i infrastruktur, det finns aktiv jordbruksverksamhet i området idag, inklusive djuruppfödning.

ad

Stafsinge prästgård

Gustavsberg

Området (ca20 ha) bör planeras med en variation av relativt tät bostadsbebyggelse och omfattar även skola och förskola. Det beräknas kunna rymma 700 bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Området i norr, närmast kyrkan och Stomma kulle, är avsatt att utvecklas för kyrkans verksamhet, till exempel utökad kyrkogård. Här ska ingen bostadsbebyggelse tillkomma. Närheten till Stafsinge kyrka och dess kulturhistoriska miljö kräver viss anpassning av den bebyggelse som hamnar närmast kyrkomarken och Stomma kulle. Allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats etc.) ska räknas in i området.

Exploatering av området bör inledas med en utredningsskiss där det är viktigt att ha en övergripande idé om sammanhängande grönstruktur.

Området utvecklas i linje med principen ”inifrån och ut” där ett stort tillskott av bostäder kan komma till stånd i förhållande till storleken på området. Området ligger i närhet av kommersiell och kommunal service, organiserad rekreation och kollektivtrafikstråk. Under förutsättning att området utvecklas med en blandad bebyggelse så samspelar bebyggelsen med omgivande bebyggelse och innebär social hållbarhet.

ad

Gustafsberg

Bangårdsområdet

I området (ca 7 ha) förslås en utveckling av förhållandevis tät, stadsmässig bostadsbebyggelse. Den befintliga barriären mellan Västra Gärdet och centrum försvinner och staden ges en möjlighet att växa samman. Bebyggelsen kommer att behöva utformas med hänsyn till närliggande verksamhet. Ovanstående innebär också att en ny hållbar lösning för nuvarande godshantering på järnväg måste anordnas eftersom som befintliga spår försvinner. För området har skisser presenterats som visar på vilka volymer av bebyggelse som kan inrymmas men skisserna visar även på ett viktigt genomgående grönstråk. Området beräknas kunna rymma ca 400 bostäder. Centrumnära läge för förskola. I området kan ett större VA-ledningsstråk komma att behöva dras.

Grönstråket, som även är ett cykelstråk, binder samman bostadsområdena i nordvästra Stafsinge (Falkagård och Björnhults by) med centrum, se område 508. Grönstråket binder även samman den norra delen av staden med den södra. Området ligger nära kollektivtrafikstråk.

Området kan innebära ett större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det har närhet till service och organiserad rekreation och följer principen att växa inifrån och ut. Området har längre till grönblå miljöer och det kommer att bli mer komplicerat att genomföra på grund av förorenad mark och närhet till bullerkälla, potentiellt förorenad mark och att det idag används för annan verksamhet som kommer att behöva omlokaliseras. Detta kommer att kräva en större investering än för en genomsnittlig exploatering.

ad

Bangårdsområdet

Tånga parkstad

För området (ca 9,5 ha) finns planuppdrag. Området är tänkt för bostäder och service i form av förskola. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Skyddsavstånd mot verksamhet i norr och Klockaregatan samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats etc.) är inberäknat i områdets yta. Området beräknas kunna rymma runt 200 bostäder.

Som området planeras innebär det ett större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det har närhet till service och organiserad rekreation och följer principen att växa inifrån och ut. Det ligger nära kollektivtrafikstråk och förhållandevis närhet till Falkenbergs station. Området har längre till grönblå miljöer och kan innehålla förorenad mark och idag finns verksamhet som kräver skyddsavstånd.

ad

Tånga parkstad

Wessels

I området (ca 3,5 ha) förslås en utveckling av bostäder men även kontor, offentlig och kommersiell service. Området beräknas kunna rymma ca 100 bostäder. Närmast fjärrvärmeverket behöver det i ett detaljplaneskede närmare utredas vad som kan tillkomma.

ad

Wessels

Stålagård

Området (ca 65 ha) är en ny stadsdel kring Stålagård - Lunden för framför allt sammanhängande bostadsbebyggelse samt förskola. Området beräknas kunna rymma minst 300 bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Det krävs dock att hänsyn tas till såväl kulturhistoriska värden som naturvärden och landskapsbild när bebyggelsen utformas. Skyddszon mot befintlig bergtäkt kommer att krävas. Exploatering av området bör inledas med en utredningsskiss där det är viktigt att ha en övergripande idé om sammanhängande grönstruktur och hur bebyggelsen kan utvecklas på ett hållbart sätt, bland annat ur VA-tekniskt perspektiv. Eventuellt skyddsavstånd mot väg 747 och Västkustbanan samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, närströvområde etc) är inräknat i området. Observandum för den kraftledning som löper genom området.

Området kan innebära ett större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. På sikt är området en utveckling av pendelnära boende men följer i dagsläget inte principen att växa från centrum och ut. Här finns närhet till natur men i dagsläget längre till kommersiell och kommunal service och organiserad rekreation. Exploatering av området kommer att kräva dyrare insatser i infrastruktur och att det finns flertalet markägare i området komplicerar en kommande planprocess.

ad

Stålagård

Knavagården

Utbyggnadsområde (ca 45 ha) för framför allt bostadsbebyggelse och förskola. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Området utgör en möjlighet för Vinberg att expandera och beräknas kunna rymma ca 250 bostäder. Väg 154 utgör en naturlig gräns för utbredningen av området i väster och samtidigt kommer skyddsavstånd att behöva hållas till väg 154 men även till verksamhetsområde väster om vägen. Hänsyn krävs till den kulturhistoriska landskapsbilden när bebyggelsen utformas. Detta men även behov att grönstruktur och vägstruktur gör att exploatering av området bör inledas med en utredningsskiss. Skyddsavstånd mot väg 154 samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, park etc) är inräknat i områdets yta.

Området kan innebära ett genomsnittligt tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området men stärker Vinberg. Det samspelar med intilliggande bebyggelse och ligger nära kollektivtrafikstråk. Det är dock långt till kommersiell service i form av livsmedel och kommunal service i form av skola men acceptabelt avstånd till organiserad rekreation. Området följer i dagsläget inte principen att växa från centrum och ut samt att bullerpåverkan från väg 154 måste lösas.

ad

Knavagården

Tröinge

Utbyggnadsområde (ca 25 ha) för framför allt bostäder och förskola. Området bör planeras med en variation av relativt tät bostadsbebyggelse där bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Området beräknas kunna rymma runt 350 bostäder. Även inslag av offentlig och kommersiell service kan förekomma. Bostäderna bör utformas så att bullerskydd bildas mot omgivande vägar samt omgivande områden för kontor, mindre verksamheter med mera. Eventuellt skyddsavstånd mot väg 701 (vägen mellan väg 154 och Vessigevägen) samt allmänt tillgängliga vistelseytor (lekplats, närströvområde etc) är inräknat i områdets yta. I området måste beaktas ny dricksvattenledning mellan Vessigebro och Falkenberg.

Området kan innebära ett större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. På sikt är området en utveckling av pendelnära boende men innebär i första skedet inte att växa från centrum och ut. Exploatering av området kräver sannolikt insatser för att dämpa bakgrundsljud från omgivande vägar.

ad

Tröinge

Skärslidarna

Utbyggnadsområde (ca 14 ha) för bostäder och eventuell förskola. Området innefattar även mark för utbyggnad av befintligt vattentorn, vilket kommer att krävas i takt med att staden växer. Området beräknas kunna rymma runt 100 bostäder under förutsättning att det inte enbart byggs villor. I området måste beaktas ny dricksvattenledning mellan Vessigebro och Falkenberg.

Området kan innebära ett genomsnittligt tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. På sikt är området en utveckling av pendelnära boende och innebär att man fyller ut befintlig bebyggelsestruktur. Exploatering av området kräver med sannolikt insatser för att dämpa bakgrundsljud från E6/E20.

ad

Skärslidarna

Tröingedal

Området (drygt 60 ha) och Västra Tröingedal utgör tillsammans en ny stadsdel som både inkluderar sammanhängande bostadsbebyggelse och mångfunktionell bebyggelse. Området beräknas kunna rymma runt 2 000 bostäder, skola och förskola. Planuppdrag finns för delar av området och ska ta stöd i de bärande idéer som tagits fram i ett inriktningsdokument, se Inriktningsdokument Tröingeskolan med kringliggande områden. Observandum för den kraftledning som löper genom området.

Området innebär ett stort tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Under förutsättning att området utvecklas med en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer så samspelar området med bärande idéer om social hållbarhet. Det är också under förutsättning att området exploateras från väg 767 (gamla E6) och österut samt från bebyggelsen på Tröingeberg och söderut som området kan sägas växa från centrum och ut. Förorenad mark kan förekomma.

ad

Tröingedal

Hansagårdsvägen

Området (ca 5 ha) förslås för bostäder med blandade storlekar och upplåtelseformer. Området beräknas kunna rymma runt 100 bostäder. En viktig princip bör vara att värna ett attraktivt och långsträckt centralt grön-/strövstråk från havet mot nordost genom befintliga bostadsområden och vidare genom ridhusområdet, Slättenskogen mot Falkenbergs golfbana. Allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats etc) är inberäknat i områdets yta.

Eventuellt skyddsavstånd mot väg 696 (Strandvägen) är inräknat i områdets yta. Behov finns av nya säkra passager för oskyddade trafikanter över Strandvägen.

Området har höga kvaliteter vad det gäller närhet till grönblå miljöer, närhet till service, kollektivtrafikstråk och närhet till organiserad rekreation. Under förutsättning att området utvecklas med en blandad bebyggelse så samspelar bebyggelsen med omgivande bebyggelse och innebär social hållbarhet.

ad

Hansagårdsvägen

Tegelbruksområdet

Med hänsyn till det centrumnära och även attraktiva läget i staden föreslås en funktionsomvandling till ett utbyggnadsområde(ca 15 ha) för bostäder, förskola och viss service (t ex kontor) och eventuella fritidsanläggningar. Området utgör en viktig länk i stråket Staden - Stranden och detta bör vara den bärande tanken vid utvecklingen av området. Planuppdrag finns. Området beräknas kunna rymma runt 800 bostäder, lite beroende på hur mycket av ytan som planeras till annat än bostäder.

Området kan på mycket lång sikt innebära ett stort tillskott av bostäder i förhållande till områdets storlek. Det har närhet till service och organiserad rekreation, grönblå miljöer och följer principen att växa inifrån och ut. Här finns potentiellt förorenad mark. Framkomligheten är komplicerad på grund av bullerpåverkan från kringliggande verksamheter samt Peter Åbergs väg.

ad

Tegelbruksområdet

Prästaliden

Ett mindre utbyggnadsområde (ca 3 ha) för sammanhängande bostäder, framför allt med inriktning på småhustomter (ca 15 st). Eventuellt skyddsavstånd mot väg 695 (Skreavägen/ gamla rikstvåan) och väg 767 är inräknat i områdets yta.

Området kan innebära ett genomsnittligt tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området med en utökning av liknande bebyggelse som finns idag. Det är beläget nära grönblå stråk men ligger längre från all service samt organiserad rekreation. Området följer i dagsläget inte principen att växa från centrum och ut.

ad

Prästaliden

Lunnaslätt – Skrea motell

För området finns planuppdrag. Området (ca 10 ha) är tänkt för bostäder beräknas kunna inrymma ca 100 bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Förskola inom området kan bli aktuellt. Eventuellt skyddsavstånd mot väg 695 (Skreavägen/ gamla rikstvåan) samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, etc.) är inberäknat områdets yta.

Området kan innebära ett något större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det avgörande blir vilken typ av bebyggelse som det kommer planeras för. Om blandade storlekar och upplåtelseformer planeras innebär det ett positivt tillskott ur social hållbarhet. Det är beläget nära grönblå stråk men ligger längre från organiserade rekreationsmöjligheter. Området följer i dock dagsläget inte principen att växa från centrum och ut. Området innebär troligtvis en utökning av liknande bebyggelse som finns i området idag.

ad

Lunnaslätt - Skrea motell

Kullagård

Området (ca 5 ha) föreslås som skoltomt (skola med tillhörande idrottshall) alternativt bostäder med blandade storlekar och upplåtelseformer. Skyddsavstånd bör hållas mot väg 767 (gamla E6) och väg 696 (Strandvägen) alternativt att bebyggelsen utformas så att de ger en ur alla aspekter bra boendemiljö (tyst sida). Området beräknas kunna rymma runt 50 bostäder. Vid villabebyggelse, betydligt färre.

Området ligger nära kollektivtrafikstråk och service, med undantag för livsmedelsbutik, samt utgör en lucka mellan befintliga utbyggnadsområden. Området följer i dagsläget inte principen att växa från centrum och ut, kräver åtgärder vad det gäller buller samt har ett ägande som i dagsläget omöjliggör vidare exploatering.

ad

Kullagård

Lyckan

För området (drygt 15 ha) finns planuppdrag. Området är tänkt för bostäder och service i form av förskola. Bostäderna planeras ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Området beräknas kunna rymma runt 200 bostäder.

Området innebär ett större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det samspelar med intilliggande bebyggelse och innebär en större mångfald av bebyggelse i Skrea. Delar av området ligger nära kollektivtrafikstråk. Det är dock långt till kommersiell och kommunal service, organiserad rekreation och följer i dagsläget inte principen att växa från centrum och ut. Området har nära till grönblå stråk.

ad

Lyckan

Åstorp

Ett mindre utbyggnadsområde (ca 5 ha) för bostäder även med inslag av lägre flerbostadsbebyggelse. Området beräknas kunna rymma runt 30 bostäder.

Området innebär ett generellt tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det samspelar med intilliggande bebyggelse men kommer förmodligen inte innebära någon större mångfald i bebyggelse. Det är också långt till kommersiell och kommunal service samt organiserad rekreation. Det följer i dagsläget inte principen att växa inifrån och ut. Området har nära till grönblå stråk.

ad

Åstorp

Lilla Hansagård

Planuppdrag för bostäder finns på området (ca 4,5 ha). För att bryta upp den homogena boendestrukturen i Skreaområdet bör bostäderna ha blandade storlekar och upplåtelseformer. En förskola kan bli aktuell i området. Bebyggelsens exponerade läge i landskapet kräver omsorg vad det gäller utformning. Området kan byggas ut först när man löst dagvattenfrågan i Ringsegårdsområdet. Eventuellt skyddsavstånd mot väg 696 (Strandvägen) samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats etc) är inberäknat i områdets yta. Området beräknas kunna rymma runt 50 bostäder.

Området innebär ett generellt tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det samspelar med intilliggande bebyggelse och innebär troligtvis inte en större mångfald av bebyggelse i Skrea - Ringsegård. Området har nära till grönblå stråk. Det är långt till kommersiell och kommunal service samt organiserad rekreation. Det följer i dagsläget inte principen att växa från centrum och ut. Dagvattenfrågan måste i området lösas ur ett delavrinningsperspektiv.

ad

Lilla Hansagård

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter