Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Torebo, Torsholm, Hässlås och Hällerup

Området består till stora delar av jordbruksmarksområden med stora skiften och ska kvarstå som mark för areell näring.

Närmast E6/E20 och väg 154 finns fortfarande mark utpekad för verksamhet och industri men områdena är minskade utifrån tidigare utpekade områden i delöversiktsplan för Falkenbergs centralortsområde (2007, i delar reviderad 2014). I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur området kan utvecklas på minst 30 års sikt. 

Viktigt att veta om planen

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Torebo, Torsholm, Hässlås och Hällerup

föp skogstorp

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas. Scolla ner för att läsa mer om varje område.

400 Torebo
Kvarstår framför allt som närmiljö till Torebo gård. Ädellövsskogsområde med inslag av grova ekar där fortsatt skötsel bör garantera fortlevnaden av områdets naturvärden och dess biologiska mångfald.

413 Sannagårdsskogen

Området kvarstår som refug för vilt och lämpar sig för fri utveckling.

Befintliga verksamhetsområden

De grå områdena är befintliga verksamhetsområden.

501 Torsholm

Område för verksamheter och industri. Fjärrvärmeverket förslås placeras inom området. Observandum för den kraftledning som löper genom området.

Verksamheter, industri

Inom de lila områdena skulle man kunna ha verksamheter som inte är förenliga med bostäder. Det kan till exempel vara verksamheterna som är ytkrävande, genererar tung trafik eller påverkar omgivningen med buller eller lukt. Här ingår såväl traditionella industriområden som större handelscentrum, sportarenor och annan verksamhet.

Västra Torsholm

Område för ytkrävande verksamheter och industri inom produktions-, tjänster och/eller logistiksektorn. Observandum för den kraftledning som löper genom området.

Borgasgård

Område för ytkrävande verksamheter och industri inom produktions-, tjänster och/eller logistiksektorn. Området utvecklas utmed vägen med stor omsorg gällande val av etableringar och utformning.

Observandum för den kraftledning som löper genom området.

Areell näring

Område som främst används för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter, till exempel besöksnäring, där lokaliseringen bygger på placeringen i ett jordbrukslandskap Där förekommer även bostadsbebyggelse som har en anknytning till jordbruket samt obrukad mark (impediment) förekomma.

Hållbart resande

I områdets övergripande stadsstruktur bör gående och cyklister tydligt prioriteras. Gena cykelkopplingar och goda förbindelser är viktigt för att fler ska vilja och kunna cykla.

För att skapa goda förutsättningar för hållbart resande ska ett nytt kollektivtrafikstråk mellan Vinberg, järnvägsstationen och centrum etableras. Befintlig planskild passage under väg E6 ska åtgärdas för att möjliggöra för en prioriterad bussgata. Gång- och cykeltrafiken ska fortsatt ges tydlig prioritet samt en trygg och trafiksäker miljö. För att cykeln skall bli ett attraktivt färdmedel krävs ett sammanhängande cykelvägnät där bostäder, service, skola och arbetsplatser är sammankopplade med gena stråk.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter