Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Därför behöver vi en översiktsplan

En fördjupad översiktplan är ett av Falkenbergs kommuns viktigaste verktyg i arbetet med att planera för Falkenbergs stads framtid.

En fördjupad översiktsplan beskriver hur och var Falkenberg ska utvecklas. Tidsspannet ligger på omkring 30 år. I planen framgår till exempel var man ska kunna bygga bostäder, kontor och tillverkningsindustri. Här lyfter vi också var skolor och förskolor ska kunna ligga. Planen beskriver också vilka områden som ska utecklas för idrott och rekreation. Planen visar även värdefulla grönområden och kulturmiljöer som vi ska vårda.

Viktig men inte juridiskt bindande

Den fördjupade översiktsplanen är ett vägledande dokument som har stor betydelse för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i bland annat planerings- och bebyggelsefrågor. Den är inte juridiskt bindande men har betydelse när detaljplaner prövas i högre instanser. Den är även en vägledning kring kommunens intentioner och en viljeinriktning för hur staden skall utvecklas.

Är din mark utpekad i översiktsplanen?

I den fördjupade översiktsplanen beskriver hur vi vill att Falkenberg ska utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Att marken är utpekad gör det möjligt för markägare att titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej.

Från förslag till färdig plan

Plan- och bygglagen (PBL) och bestämmelserna i miljöbalken (MB) bestämmer vad som krävs för att ta fram en översiktsplan eller en fördjupad översiktsplan.

Samråd

När man har tagit fram ett förslag till plan så ska förslaget enligt PBL formellt samrådas med bland annat länsstyrelsen och andra berörda kommuner. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Därför ska kommunen också ge invånare, olika myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att få ta del av planen och ges möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag.

Granskning

Efter samrådet bearbetas planen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När man arbetat igenom planen har man en så kallad granskningshandling. Denna handling presenteras i granskningen återigen för berörda.

Antagande av kommunfullmäktige

Därefter kan justeringar av planen komma att genomföras igen innan planen antas politiskt. Det är kommunfullmäktige som antar en översiktsplan eller en fördjupad översiktsplan.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter