Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Stafsinge

Stafsinge socken sträckte sig från Olofsbo vid havet till Hässlås. Centralt ligger Stafsinge kyrka, som också ligger i anslutning till Stomma kulle. I området har människor bott i alla tider varför det är gott om fornminnen. I övrigt är området präglat av jordbruksverksamhet och har hyst många gårdar.

I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur Stafsingeområdet kan utvecklas på minst 30 års sikt. Vi har bland annat tittat på var det går att bygga nya bostäder och utveckla ny verksamhetsmark. Men även var grönstruktur ska bevaras eller utvecklas och hur det framtida resandet kan se ut.

Viktigt att veta om planen

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Stafsinge

föp skogstorp

Bostäder

De ljusrosa fälten visar var det idag finns bostäder, de mörkrosa fälten visar var det skulle vara möjligt att förtäta med bostäder och de orangeområdena visar var nya bostadsområden skulle kunna vara. Nedan på sidan finns mer information om varje område där det föreslås en förändring.

Befintliga bostadsområden

Inom dessa planeras inga större förändringar. Förtätning kan vara möjlig att pröva men stora delar av området är under utbyggnad.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat

Stafsinge prästgård

Utbyggnadsområde (ca 9 ha) i Stafsinge för i huvudsak bostäder men inkluderar även exempelvis service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Krav på förskola kan komma att ställas. Utbyggnaden kan ske under förutsättning att befintlig verksamhet avvecklas. Området är en fortsättning på utbyggnaden av stadsdelen Stafsinge och beräknas kunna rymma ca 100 bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Inom området kan behov finnas för service i form av förskola. Området bör utformas som en del av Falkenbergs stad och inte ett friliggande bostadsområde. Inom området ska även allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, park etc.) tillgodoses. Den grönblå strukturen binds samman med närliggande område. I området måste beaktas ny större spillvattenledning samt närheten till väg 746 (Långåsvägen).

Området kan innebära ett tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det är inte ett prioriterat utbyggnadsområde, då det idag inte följer principen att växa från centrum och ut. Området kräver större investeringsbehov i infrastruktur (ny större spillavloppsledning måste till), det finns aktiv jordbruksverksamhet i området idag, inklusive djuruppfödning.

Gustavsberg

Området (ca20 ha) bör planeras med en variation av relativt tät bostadsbebyggelse och omfattar även skola och förskola men inkluderar även exempelvis service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Det beräknas kunna rymma 700 bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Området i norr, närmast kyrkan och Stomma kulle, är avsatt att utvecklas för kyrkans verksamhet, till exempel utökad kyrkogård. Här ska ingen bostadsbebyggelse tillkomma. Närheten till Stafsinge kyrka och dess kulturhistoriska miljö kräver viss anpassning av den bebyggelse som hamnar närmast kyrkomarken och Stomma kulle. Allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats etc.) ska räknas in i området.

Exploatering av området bör inledas med en utredningsskiss där det är viktigt att ha en övergripande idé om sammanhängande grönstruktur.

Området utvecklas i linje med principen ”inifrån och ut” där ett stort tillskott av bostäder kan komma till stånd i förhållande till storleken på området. Området ligger i närhet av kommersiell och kommunal service, organiserad rekreation och kollektivtrafikstråk. Under förutsättning att området utvecklas med en blandad bebyggelse så samspelar bebyggelsen med omgivande bebyggelse och innebär social hållbarhet. Observandum för nedlagd deponi i området.

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas.

407 Falkenbergs mosse – Linneskogsmossen

Områdets södra delar utvecklas för det rörliga friluftslivet med inriktning på promenadstråk. Fortsatt utveckling kan efterhand ske norrut. Området bör även utvecklas med inriktning på biologisk mångfald.

Områdets placering är inom cykelavstånd för stora delar av Falkenbergs stad. Områdets potential som närströvsområde förutsätter trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter utmed Stafsingevägen.

409 Gamla banvallen

Omvandling av det gamla järnvägsspåret till ett grönt promenad- och cykelstråk som utgör en viktig länk i att binda samman de nordvästra delarna av staden och resten av staden, även med de södra delarna. Ovanstående innebär också att en ny hållbar lösning för nuvarande godshantering på järnväg måste anordnas eftersom befintligt spår försvinner. Det gröna stråket sammanfaller också med planerna för ett nytt huvudledningstråk för dricks- och spillvatten. Sträckningen på detta stråk är från Hjortsberg till Stafsinge.

410 Biskhultsskogen – Stafsinge lekplats – Glaspärleskogen

Fortsatt utveckling och skötsel av det viktiga lek- och närrekreationsområdet som knyter samman Falkagård med Stafsinge. Området bör även utvecklas med inriktning på biologisk mångfald.

411 Stafsinge grönområden

Utvecklas som ett viktigt närrekreationsområde. Området bör även utvecklas med inriktning på biologisk mångfald. Här ligger även den så kallade AIK-vallens fotbollsplaner.

412 Stafsinge håla

Utvecklas som ett viktigt närrekreationsområde med tyngdpunkt på naturvård och biologisk mångfald samt att området kopplas samman med Stomma kulle. Inom området finns potentiellt förorenad mark.

Mångfunktionell bebyggelse

Utbyggnadsområden för i huvudsak verksamheter så som kontor, handel, kommersiell och offentlig service, besöksanläggningar och andra verksamheter som inte är störande för sin omgivning. Kan även innefatta lokaler för hantverksföretag eller mindre verkstäder. Innefattar inte tyngre storskalig industri med större omgivningspåverkan. Inslag av bostäder kan prövas.

Smedjeholms gård

Område för kontor, ev Business to Business - handel, kommersiell och offentlig service och mindre verksamheter. Innefattar även lokaler för hantverksföretag eller mindre verkstäder. Innefattar inte tyngre storskalig industri med större omgivningspåverkan. Inslag av bostäder kan prövas. Vidareutveckling av dagens återvinningsanläggning eller annan förenlig verksamhet.

Stafsinge

Område för utveckling av dagens Tångaområde med verksamheter som kombinerar både tjänster och produkter. Företagens försäljning härrör sig till både företagsmarknaden samt privatmarknaden dock med en betoning på företagsmarknaden. Även verksamheter inom upplevelsesektorn kan vara aktuell. Området ska skydda bebyggelsen inom Gustavsberg från buller från väg 767 och därmed får verksamheterna inte ha någon omgivningspåverkan.

Tånga

Område för framför allt kontor och handel mot konsumentledet (dock ej livsmedel), s k sällanköpshandel, kommersiell och offentlig service, mindre verksamheter och innefattar även lokaler för hantverksföretag eller mindre icke störande verkstäder. Området utvecklas med stor omsorg gällande val av etableringar och utformning.

Trafikproblematiken kring Tångarondellen måste lösas innan exploatering av området kan ske. Observandum för den kraftledning som löper genom området.

Befintlig verksamhetsmark

503 Tångaområdet

Område med mindre verksamheter med viss inriktning mot handel (dock ej livsmedel) samt kontor. Företagens försäljning riktar sig till både företagsmarknaden samt privatmarknaden. Ingen förändring föreslås.

Hållbart resande

I områdets övergripande stadsstruktur bör gående och cyklister tydligt prioriteras. Gena cykelkopplingar och bra förbindelser mellan bostäder, service och arbetsplatser är viktigt för att fler ska vilja och kunna cykla. Cykelstråket längs Stafsingevägen skapar närhet till kringliggande områden samt en gen koppling till stationen. En omvandling av banvallen till ett grönt promenad- och cykelstråk utgör likaså en viktig länk i att binda samman Stafsinge med kringliggande områden och centrum. En omvandling av banvallen möjliggörs vid avveckling av industrispåret.

Parallellt med den befintliga bron över järnvägen vid Stafsinge prästgård föreslås en planskild passage för gång- och cykeltrafikanter. En separat planskild korsning skulle stärka kopplingen mellan Stålagård och Stafsinge samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Den befintliga gc-tunneln under väg 767 vid Falkagård/Arvidstorp omgestaltas med trygghetsskapande åtgärder då den idag upplevs som otrygg av boende i området. Vid Falkagård föreslås även en ny infart/utfart utmed väg 767. Detta för att stärka området som idag upplevs som avskilt från övriga staden.

Vid Gustavsberg/Arvidstorp planeras det redan idag för en rondell samt planskild gång- och cykelkorsning vilket är en förutsättning för att Gustavsberg i framtiden ska kunna bebyggas.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter