Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Västra gärdet

Området planlades under 1930-talet då det rådde stor brist på arbetarbostäder. Många av de som flyttade in här arbetade på varvet under industrialismens glansdagar. Än idag har området påfallande nära till stora vägar och industrier. De norra kvarteren är präglade av närheten till den gamla järnvägsstationen.

I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur Västra Gärdet kan utvecklas på minst 30 års sikt. Vi har bland annat tittat på var det går att bygga nya bostäder, bland annat genom att förtäta. Men även hur det framtida resandet kan se ut.

Viktigt att veta om planen

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Västra gärdet

föp skogstorp

Bostäder

De ljusrosa fälten visar var det idag finns bostäder, de mörkrosa fälten visar var det skulle vara möjligt att förtäta med bostäder och de orangeområdena visar var nya bostadsområden skulle kunna vara. Nedan på sidan finns mer information om varje område där det föreslås en förändring.

Befintliga bostadsområden

Inom dessa föreslås inga större förändringar. Förtätning kan vara möjlig att pröva i enstaka fall, se förtätningsanvisningarna.

Förtätningsområden (Mörkrosa fält)

Fler flerbostadshus i en centrumnära stadsdel. Förtätning av Västra gärdet är i dagsläget mindre lämpligt så länge hamnen, Lövstaviken och framförallt bangårdsområdet är kvar i nuvarande användning och utförande. Utpekade förtätningsområden ger ett ungefärligt antal av 325 - 350 tillkommande bostäder.

F8.Bygga till eller ersätta med radhus eller mindre flerbostadshus, 2-3 vån. Endast aktuellt efter eller i samband med omvandling av bangårdsområdet.
F9. Flerbostadshus 3-5 våningar.
F10. Flerbostadshus 3-5 våningar. Dock behöver funktionella gröna friytor ingå. Endast aktuellt efter eller i samband med omvandling av Gjuteriet. Området kan alternativt utvecklas med service och icke störande verksamheter. Vad det gäller det alternativet är avståndet till befintliga bostäder avgörande vad området kan användas till.
F11. Bygg på höjden. Flerbostadshus 4 våningar.
F12. Radhus/ mindre flerbostadshus 2-3 våningar.
F13. Radhus/ mindre flerbostadshus 2-3 våningar.

Omvandlingsområde till sammanhängande bostadsbebyggelse

De orangea områdena är utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat.

Bangårdsområdet

I området (ca 7 ha) förslås en utveckling av förhållandevis tät, stadsmässig bostadsbebyggelse men inkluderar även exempelvis service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Den befintliga barriären mellan Västra Gärdet och centrum försvinner och staden ges en möjlighet att växa samman. Bebyggelsen kommer att behöva utformas med hänsyn till närliggande verksamhet. För att hela området ska kunna omvandlas behövs en ny hållbar lösning för nuvarande godshantering på järnväg anordnas, när befintliga spår försvinner. Skisser har presenterats som visar på vilka volymer av bebyggelse som kan inrymmas men skisserna visar även på ett viktigt genomgående grönstråk. Området beräknas kunna rymma ca 400 bostäder. Centrumnära läge för förskola. I området kan ett större VA-ledningsstråk komma att behöva dras.

Grönstråket, som även är ett cykelstråk, binder samman bostadsområdena i nordvästra Stafsinge (Falkagård och Björnhults by) med centrum, se område 508. Grönstråket binder även samman den norra delen av staden med den södra. Området ligger nära kollektivtrafikstråk.

Området kan innebära ett större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det har närhet till service och organiserad rekreation och följer principen att växa inifrån och ut. Området har längre till grönblå miljöer och det kommer att bli mer komplicerat att genomföra på grund av närhet till bullerkälla, potentiellt förorenad mark och att det idag används för annan verksamhet som kommer att behöva omlokaliseras. Detta kommer att kräva en större investering än för en genomsnittlig exploatering.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter