Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Tånga

Stadsdelen Tånga har ingen jättestark egen prägel utan uppfattas ofta som lite mittemellan Arvidstorp och Östra gärdet. Dess topografi är framträdande, dels vid den lutning som löper dels längs med Varbergsvägen och dels lutningen ner mot stadskärnan. Detta skapar flera vackra utblickar.

I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur Tånga kan utvecklas på minst 30 års sikt. Vi har bland annat tittat på var det går att bygga nya bostäder bland annat genom förtätning. Men även hur det framtida resandet kan se ut.

Viktigt att veta om planen

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Tånga

föp skogstorp

Bostäder

De ljusrosa fälten visar var det idag finns bostäder, de mörkrosa fälten visar var det skulle vara möjligt att förtäta med bostäder och de orangeområdena visar var nya bostadsområden skulle kunna vara. Nedan på sidan finns mer information om varje område där det föreslås en förändring.

Befintliga bostadsområden

Inom dessa föreslås inga större förändringar. Förtätning kan vara möjlig att pröva i enstaka fall, se Förtätningsanvisningarna. I Tånga återfinns dock två omvandlingsområden: Wessels och Tånga parkstad, se omvandlingsområde 101 och 102. Dessutom står kvarteret Serum inför en ombyggnad. Dessa kommer innebära många fler bostäder.

Förtätningsområden

Stadsdelen har ingen jättestark egen prägel utan uppfattas ofta som lite mittemellan Arvidstorp och Östra gärdet. Utpekade förtätningsområden ger ett ungefärligt antal av ca 50 tillkommande bostäder.

F24. Flerbostadshus 2-4 vån. Området ligger längs ett starkt kollektivtrafikförsörjt stråk (Varbergsvägen) med närhet till såväl stationen, handel och centrum. Bör vara väl lämpat för en omvandling till flerbostadshus. I den södra delen, kvarteret Serum, pågår planläggning för flerbostadshus.

Omvandlingsområde till sammanhängande bostadsbebyggelse

De orangea områdena är utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat.

Tånga parkstad

För området (ca 9,5 ha) finns planuppdrag. Området är tänkt för bostäder och service i form av förskola. Kan även omfattas av exempelvis kommersiell service, fritidsanläggningar, park- och naturytor Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Skyddsavstånd mot verksamhet i norr och Klockaregatan samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats etc.) är inberäknat i områdets yta. Området beräknas kunna rymma runt 200 bostäder.

Som området planeras innebär det ett större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det har närhet till service och organiserad rekreation och följer principen att växa inifrån och ut. Det ligger nära kollektivtrafikstråk och förhållandevis närhet till Falkenbergs station. Området har längre till grönblå miljöer och kan innehålla förorenad mark och idag finns verksamhet som kräver skyddsavstånd. Observandum för potentiellt förorenad mark samt skyddsavstånd till fjärrvärmeverk, försäljning av drivmedel samt försäljning av brandfarliga gaser.

Hållbart resande

I områdets övergripande stadsstruktur bör gående och cyklister tydligt prioriteras. Gena cykelkopplingar och goda förbindelser är viktigt för att fler ska vilja och kunna cykla. En planskild gång- och cykelkorsning planeras idag mellan Gustavsberg och Arvidstorp, denna kommer utgöra en viktig länk mellan områdena. Den befintliga gc-tunneln under väg 767 vid Falkagård/Arvidstorp ska även omgestaltas med trygghetsskapande åtgärder.

De centrala omvandlingsområdena har redan idag goda förbindelser till gång- och cykelvägnätet. Med omvandlingen av banvallen till ett grönt promenad- och cykelstråk kommer kopplingen till kringliggande områden stärkas.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter