Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Västra Tröinge, Tröingeberg och Tröingedal

Västra Tröinge håller på att byggas ut och expanderar närmare E6/E20. Tröingeberg är delat mellan en övre och en nedre del. Stadsdelen har påverkats mycket av att den närliggande järnvägsstationen öppnade 2008. Tröingedal är en ny stadsdel där ett stort antal bostäder, en stor skola samt mångfunktionell bebyggelse planeras.

I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur Västra Tröinge, Tröingeberg samt Tröingedal kan utvecklas på minst 30 års sikt. Vi har bland annat tittat på var det går att bygga nya bostäder och utveckla ny verksamhetsmark. Men även var grönstruktur ska bevaras eller utvecklas och hur det framtida resandet kan se ut. Genomgående tanke har varit att spara så mycket jordbruksmark som möjligt.

Viktigt att veta om planen

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Västra Tröinge, Tröingeberg och Tröingedal

föp skogstorp

Bostäder

De ljusrosa fälten visar var det idag finns bostäder, de mörkrosa fälten visar var det skulle vara möjligt att förtäta med bostäder och de orangeområdena visar var nya bostadsområden skulle kunna vara. Nedan på sidan finns mer information om varje område där det föreslås en förändring.

Befintliga bostadsområden

Inom dessa föreslås inga större förändringar. Förtätning kan vara möjlig att pröva i enstaka fall, se Förtätningsanvisningarna.

Förtätningsområden (Mörkrosa fält)

Den förtätning som föreslås är några komplement närmast kopplingen Lasarettsvägen/väg 767. Utpekade förtätningsområden ger ett ungefärligt antal av 50 - 75 tillkommande bostäder.

F32. Komplettering med flerbostadshus på parkeringsytor. 4-6 vån.
F33. Planlagt men ej utbyggt. Radhus, stadsvillor, flerbostadshus 2-6 vån. Högre våningar vid exploatering av det redan planlagda men obebyggda området).

Sammanhängande bostadsbebyggelse

De orangea områdena är utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat.

Tröinge

Utbyggnadsområdet (ca 25 ha) för framför allt bostäder och förskola men inkluderar även exempelvis service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Området bör planeras med en variation av relativt tät bostadsbebyggelse där bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Området beräknas kunna rymma runt 350 bostäder. Även inslag av offentlig och kommersiell service kan förekomma. Bostäderna bör utformas så att bullerskydd bildas mot omgivande vägar samt omgivande områden för kontor, mindre verksamheter med mera. Troligtvis måste området Kilavägen byggas som får utgöra bullerskydd för bostadsbebyggelsen inom Tröingeområdet. Eventuellt skyddsavstånd mot väg 701 (vägen mellan väg 154 och Vessigevägen) samt allmänt tillgängliga vistelseytor (lekplats, närströvområde etc) är inräknat i områdets yta. I området måste beaktas ny dricksvattenledning mellan Vessigebro och Falkenberg.

Området kan innebära ett större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. På sikt är området en utveckling av pendelnära boende men innebär i första skedet inte att växa från centrum och ut. Exploatering av området kräver insatser för att dämpa buller från omgivande vägar. Det kan finnas förorenad mark inom området.

Skärslidarna

Utbyggnadsområdet (ca 14 ha) för bostäder och eventuell förskola. Området innefattar även mark för utbyggnad av befintligt vattentorn, vilket kommer att krävas i takt med att staden växer. Området beräknas kunna rymma runt 80 bostäder under förutsättning att det inte enbart byggs villor. I området måste beaktas ny dricksvattenledning mellan Vessigebro och Falkenberg.

Området kan innebära ett genomsnittligt tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. På sikt är området en utveckling av pendelnära boende och innebär att man fyller ut befintlig bebyggelsestruktur. Exploatering av området kräver med sannolikt insatser för att dämpa bakgrundsljud från E6/E20.

Tröingedal

Området (drygt 60 ha) och Västra Tröingedal utgör tillsammans en ny stadsdel som både inkluderar sammanhängande bostadsbebyggelse och mångfunktionell bebyggelse. Området beräknas kunna rymma runt 2 000 bostäder, skola och förskola. Planuppdrag finns för delar av området och ska ta stöd i de bärande idéer som tagits fram i ett inriktningsdokument för Tröingedalsområdet. seObservandum för den kraftledning som löper genom området.

Området innebär ett stort tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Under förutsättning att området utvecklas med en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer så samspelar området med bärande idéer om social hållbarhet. Det är också under förutsättning att området exploateras från väg 767 (gamla E6) och österut samt från bebyggelsen på Tröingeberg och söderut som området kan sägas växa från centrum och ut. Förorenad mark kan förekomma.

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas. Scolla ner för att läsa mer om varje område.

417 Ledsgård
Området kräver kontinuerligt bete om det öppna landskapet fortsatt ska bevaras. Området bör även utvecklas med inriktning på biologisk mångfald.

418 Norra Tröingeberg

Områdets södra delar utvecklas för det rörliga friluftslivet. Restaureringsåtgärder genomförs för den biologiska mångfalden. Området underhålls med åtgärder både för det rörliga friluftslivet och för den biologiska mångfalden.

419 Södra Tröingeberg

Område med fortsatt skötsel för att fungera som närströvområde. Området bör även utvecklas med inriktning på biologisk mångfald.

423 Laxpromenadens förlängning

Laxpromenaden förlängs utmed Ätran ända upp till Västkustbanan där man med befintlig gångbro under järnvägsbron kan kommer över till den södra sidan.

Mångfunktionell bebyggelse

Utbyggnadsområden för i huvudsak verksamheter så som kontor, handel, kommersiell och offentlig service, besöksanläggningar och andra verksamheter som inte är störande för sin omgivning. Kan även innefatta lokaler för hantverksföretag eller mindre verkstäder. Innefattar inte tyngre storskalig industri med större omgivningspåverkan. Inslag av bostäder kan prövas.

Kilavägen

Område för mindre verksamheter inom tjänster och/eller produktion utmed väg 154 och väg E6/E20. Utmed väg E6/E20 kan det även bli mindre företag inom logistiksektorn. Företagens försäljning riktar sig till både företagsmarknaden samt privatmarknaden (ex köksleverantörer). Även verksamheter inom upplevelsesektorn kan bli aktuellt. Absoluta merparten av företagens försäljning härrör sig till professionella köpare dvs. Business to Business. Området utvecklas med stor omsorg utmed väg 154 och E6 gällande val av etableringar och utformning.

Området kan innehålla förorenad mark. I området måste beaktas ny dricksvattenledning mellan Vessigebro och Falkenberg.

Västra Tröinge

Område för mångfunktionell bebyggelse med verksamheter inriktade offentlig och kommersiell service och kontor. Bostäder kan eventuellt prövas.

Västra Tröingedal

Område för mångfunktionell bebyggelse med verksamheter som kombinerar både tjänster och produkter. Även verksamheter inom upplevelsesektorn kan bli aktuell. Observandum för den kraftledning som löper genom området.

Areell näring

Område som främst används för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter, till exempel besöksnäring, där lokaliseringen bygger på placeringen i ett jordbrukslandskap Där förekommer även bostadsbebyggelse som har en anknytning till jordbruket samt obrukad mark (impediment) förekomma.

Hållbart resande

I områdets övergripande stadsstruktur bör gående och cyklister tydligt prioriteras. Gena cykelkopplingar och goda förbindelser är viktigt för att fler ska vilja och kunna cykla. I samband med utvecklingen av området ska kopplingen till befintligt cykelstråk längs Österleden stärkas. Eventuellt skyddsavstånd mot väg 701 (vägen mellan väg 154 och Vessigevägen) samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats etc) är inberäknat i områdets yta.

En planskild gång- och cykelpassage över väg 767 föreslås mellan Tröingeberg och Östra gärdet, samt planeras mellan Tröingedal och Fajans för att minska vägens barriäreffekter. Längs Ätrastigen föreslås ett pendlingsstråk för cyklister, vilket skapar goda förutsättningar för ett hållbart resande. Kollektivtrafikstråk bör stärkas för att skapa närhet till centrum och stationen.

Vid Tröingedal föreslås en infart/utfart för biltrafik för att minska trafikbelastningen på befintliga vägar.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter