Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Skogstorp och Smedjeholm

Skogstorp är en familjevänlig och lugn stadsdel på lite avstånd från centrum. Skolan och dess intilliggande grönområde utgör Skogstorps hjärta. Skogstorp och Smdjeholm är två av flera områden som finns i förslaget för den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad.

 

Viktigt att veta om förslaget

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Skogstorp och Smedjeholm

föp skogstorp

Bostäder

De rosa fälten visar var det idag finns bostäder, de mörkrosa fälten visar var det skulle vara möjligt att förtäta med bostäder och de orangeområdena visar var nya bostadsområden skulle kunna vara. Nedan på sidan finns mer information om varje område där det föreslås en förändring.

Befintliga bostadsområden

Inom de ljusrosa områdena föreslås inga större förändringar. Förtätning kan vara möjlig att pröva i enstaka fall, se Förtätningsanvisningarna.

Förtätningsområden

Inom de mörkrosa områdena skulle man kunna bygga fler bostäder. Skogstorp bör förtätas inifrån och ut. I stadsdelens kärna skulle flerbostadshus kunna bidra till att fler som vill bo i lägenhet kan bo i Skogstorp. FÖP Falkenbergs markanvändningskarta anger även ett antal nybyggnadsområden i Skogstorps utkant. Genom de bostäder som kan skapas med förtätning och exploatering får Skogstorp ett bra underlag för ytterligare service, och ett attraktivt litet centrum skulle kunna blomstra i stadsdelens mitt. Utpekade förtätningsområden ger ett ungefärligt antal av 350 – 700 tillkommande bostäder.

F1: Radhus eller småhus för att komplettera den påbörjade strukturen i kvarter och gator.
F2: Radhus eller flerbostadshus 2-3 våningar.
F3: Radhus eller flerbostadshus 2-3 våningar.
F4: Radhus eller flerbostadshus 2-3 våningar.
F5: Flerbostadshus 3-4 våningar med verksamheter i bottenvåning.
F6: Radhus eller flerbostadshus 2-3 våningar.
F7: Radhus eller flerbostadshus 2-3 våningar.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

De orangea områdena är utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat.

Olofsbäck

Föreslagen utbyggnad för ca 15 bostäder, främst villor och radhus, i norra Skogstorp. Ny bebyggelse ska utredas med hänsyn till kulturmiljövärdena i området. Eventuellt skyddsavstånd mot Göteborgsvägen (väg 741) är inberäknat i området.

Bebyggelsen är en naturlig fortsättning på befintlig bebyggelse men innebär inget större tillskott av bostäder och ligger in utkanten av området för den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad.

Holmarör

Föreslaget utbyggnadsområde i västra Skogstorp för i huvudsak bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar samt upplåtelseformer och beräknas till runt 300 bostäder. Inom område Holmarör, alternativt inom Strandhaga, bör finnas service i form av förskola. Plats för eventuell fritidsanläggning kan också bli aktuellt. Området utformas som en del av Skogstorp och inte ett friliggande bostadsområde. Viss hänsyn bör tas till landskapsbilden och gröna sammanhängande stråk som binder ihop Skogstorp med havet ska beaktas. Då det i dagsläget finns problem med dräneringen i angränsande bebyggelseområden så behöver dagvattenfrågan utredas grundligt. Inledande skisser bör tas fram som illustrerar hur området i sin helhet kan utformas. Dessa bör även innefatta lokala grönområden för spontanlek etc. Skyddsavstånd mot Kustvägen (väg 735) samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, park etc.) är inberäknat i områdets yta.

Området innebär en utvidgning av Skogstorp mot havet och beräknas generera ett stort tillskott av bostäder. Service, förutom kommersiell och i form av livsmedel, finns i anslutning till området. Under förutsättning att Holmarör utvecklas med en blandad bebyggelse och denna samspelar med närliggande bebyggelse skapas goda förutsättningar för en socialt hållbar kvartersmiljö.

Strandhaga

Föreslaget utbyggnadsområde i västra Skogstorp för i huvudsak bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer och beräknas till runt 250 bostäder. Inom område 3, alternativt inom område 2, bör finnas service i form av förskola. Området bör utformas som en del av Skogstorp och inte ett friliggande bostadsområde. Viss hänsyn bör tas till landskapsbilden och gröna sammanhängande stråk som binder ihop Skogstorp med havet ska beaktas. Då det i dagsläget finns problem med dräneringen i angränsande bebyggelseområden så behöver dagvattenfrågan utredas grundligt. Inledande skisser bör tas fram som illustrerar hur området kan utformas. Dessa bör även innefatta lokala grönområden för spontanlek etc. Skyddsavstånd mot Kustvägen (väg 735) samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, park etc.) är inberäknat i områdets yta.

Området innebär en utvidgning av Skogstorp mot havet och ger ett stort tillskott av bostäder och ligger nära service förutom kommersiell service i form av livsmedel. Under förutsättning att området utvecklas med en blandad bebyggelse så samspelar bebyggelsen med omgivande bebyggelse och innebär social hållbarhet.

Kroka

Föreslaget utbyggnadsområde i Kroka för i huvudsak ca 70 bostäder. Här skulle dock en kombination av bostäder och icke störande verksamheter som hantverksföretag eller liknande kunna vara möjlig. Detta framför allt i kombination med område 201, se beskrivning.

Området har en viktig funktion ur social hållbarhet genom att knyta ihop Skogstorp med staden. Det ligger strategiskt ur många aspekter men har ett visst avstånd till organiserad rekreation och kommersiell service i form av livsmedel.

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas.

403. Stafsinge IP med omnejd

Innefattar även motionsslinga. Områdets skötsel bör säkerställa friluftslivsvärden för de boende i Skogstorp. Här finns stor utvecklingspotential.

404. Strandhaga

Området är ytterst schematiskt illustrerat och innebär att det vid utbyggnad av sammanhängande bostadsbebyggelse i området ska säkerställas ett grönstråk från Skogstorps centrum till kusten.

405. Agerör - Stafsinge strand

Strandängsområde som även fortsättningsvis behöver skötsel för att naturvärden ska kvarstå. Utvecklingspotential finns för det rörliga friluftslivet men här måste hänsyn tas till de naturvärden som finns. Tillträdesförbud kan behöva införas på framför allt norra delar av sträckan under häckningssäsong.

406. Västra Smedjeholm

Nuvarande markanvändning fortgår. Buffert- och strövområde mellan verksamheter och bostäder. Kvarstår som framtida markreserv.

408. Tångvägens grönområde

Genom området löper den stig som lokalt har döpts till Kärleksstigen. Utveckling med inriktning närströvområde samt mountainbikeområde.

Mångfunktionell bebyggelse

De bruna områdena, är i huvudsak utbyggnadsområden för kontor, handel, kommersiell och offentlig service, besöksanläggningar och andra verksamheter som inte är störande för sin omgivning.

Norra Kroka

Område för tjänstebaserad verksamhet som kontor, handel, kommersiell och offentlig service, mindre verksamheter. Innefattar även lokaler för hantverksföretag eller mindre icke störande verkstäder. Innefattar inte tyngre storskalig industri med större omgivningspåverkan. Inslag av bostäder kan prövas.

Befintlig verksamhetsmark

504 Smedjeholm

Område med mindre verksamheter med viss inriktning mot industriell handel samt kontor och mindre lager. Området omfattar också befintlig återvinningscentral (Sandladan). Företagens försäljning riktar sig till både företagsmarknaden samt privatmarknaden. Planuppdrag finns på att öka möjligheterna till industriell handel.

Areell näring

Område som främst används för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter, till exempel besöksnäring, där lokaliseringen bygger på placeringen i ett jordbrukslandskap. Där förekommer även bostadsbebyggelse som har en anknytning till jordbruket samt obrukad mark (impediment) förekomma.

Vatten

Vattenområden med högt bevarandevärde med stort värde för hela ekosystemet i havet. Området är ekologiskt känsligt och ska skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som skadar naturvärdena. Generellt är botten på grundare vatten än 6 meter speciellt värdefullt som yngelkammare för livet i havet.

Hållbart resande

För att främja hållbart resande bör den lokala kollektivtrafiken vara tillgänglig. I området föreslås två kollektivtrafiklinjer varav en följer Sanddynevägen, försörjer Strandhaga, Holmarör och i förlängningen Glommen. Med föreslagen bussgata mellan Skomakareleden och Åkarevägen genom Kroka skapas även en gen koppling till centrum.

För att stärka samhörigheten till Skogstorps samhälle bör nya gång- och cykelkopplingar integreras i de sammanhängande grönstråken. En koppling mellan Arvidstorpsvägen och Industrivägen bedöms som särskilt viktig för att sammankoppla Skogstorp med andra områden samt för att skapa en gen anslutning till stationen.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter