Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

del av Morup 23:1 m fl - bostäder

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i södra delen av Morup. Förslaget till ny detaljplan för området har varit ute på samrådsremiss under perioden 28 juni - 31 augusti. Inkomna synpunkter sammanställs nu.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i södra delen av Morup. Detaljplanen är flexibel och inom planområdet möjliggörs utbyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus. Syftet är även att anpassa detaljplanen efter nuvarande förhållanden och till viss del möjliggöra utveckling av befintliga användningar. Detaljplanen syftar även till att skapa en bättre trafikmiljö utmed väg 768 och till att utveckla gång- och cykelförbindelserna inom planområdet.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planområdet

Planområdet, som är cirka 20 ha stort, är beläget i södra delen av Morups samhälle som ligger cirka 10 km nordväst om centrala Falkenberg. Marken inom planområdet ägs delvis av privata aktörer och delvis av Falkenbergs kommun.

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd.

Samrådsmöte hölls onsdagen den 22 augusti i Morups Friskola där det fanns möjlighet för allmänheten att se och ställa frågor kring planförslaget. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanades att informera om detta samråd.

Detaljplanen berör Morup GA:1 (Morups Strandbygds samfällighetsförening). GA:3 (Morup kyrkbys vägförening), Morup S:4 och S:7. Information om planarbetet har skickats till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.