Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Tånga Parkstad

Tånga Parkstad utgör en ny pusselbit i Falkenbergs stadsstruktur. Området, det före detta vägreservatet Tångaleden/Garvareleden, förväntas få en egen tydlig identitet med stadsmässig bebyggelse i ett vidsträckt parklandskap.

Planprogrammet genomfördes under sommaren 2015. Synpunkter från detta håller nu på att sammanställas till en programsamrådsredogörelse

Målbild

Det övergripande målet är att området ska bli ett attraktivt bostadsområde med en tydlig identitet inom hållbar stadsbyggnad. För en stadsdel som kommer förädlas under lång tid är det viktigt med en tydlig målbild. Vissa förutsättningar kommer naturligt att förändras över tid och det blir därför betydelsefullt att ange de viktigaste ramarna för att komma så nära en önskad målbild som möjligt. För Tånga Parkstad handlar det bland annat om att ge företräda för fotgängare och cyklister, skapa ett kvalitativt stråk i området, låta bär- och fruktträd dominera parkrummen samt att ha en hög ambition med den nya bebyggelse.

Bebyggelseförslag

Området benämnt Tångaskogen föreslås kompletteras med bostadsbebyggelse i 2-3 våningar. Bebyggelseförslaget visar ett grupphusområde med radhus i två våningar. Skissen omfattar cirka 22 lägenheter. Tånga naturskog föreslås bibehållas och Smidesvägen föreslås på sikt byggas om och ges en smalare vägsektion. Detta för att prioritera gång- och cykel.

Vid programområdets högsta punkt föreslås flerbostadshus inom Amos Trädgårdar. Området har förutsättningar att få fina utblickar över staden och större husvolymer kan vara möjligt i närheten av Tångaskolan. Det föreslås flerbostadshus i 4-6 våningar, men även stadsvillor och radhus. Miljön vid och kring det före detta stenbrottet, ”Amos håla”, föreslås lyftas fram.

Det sydligaste området föreslås benämnas Pumpans Terrasser. Detta efter smeknamnet på ägaren, ”Pumpan”, till handelsträdgården som tidigare låg i området. Konceptskissen redovisar förslag på radhus- eller lägenhetsbebyggelse i 2-3 våningar. Eventuella lägenhetshus bör uppföras som ”stadsvillor” och inte ge ett för storskaligt intryck.

Planprogrammet för Tånga Parkstad är övergripande och redovisar förslag till strukturer och koncept. Vissa frågeställningar behöver fördjupas till kommande detaljplaneprocesser.

Tidsplan