Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Glommens hamn

Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Glommens hamn. Detaljplanen ska ge möjligheter till en mer flexibel användning av hamnområdet för att kunna förverkliga idéer som tidigare inte har varit möjliga.

Detaljplaneprogrammet var på samråd mellan 26 oktober och 30 november 2015. Inkomna synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse med förslag till inriktning för det fortsatta planarbetet. Under våren 2016 antogs planprogrammet som slår fast att det fortsatta detaljplanearbetet ska ha fokus på besöksnäring och fiskeverksamhet.

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Glommens hamnområde är påbörjat. Ett första samråd beräknas bli aktuellt någon gång under 2019.

Planområdet

Planområdet ligger i den västra delen av Glommens samhälle, cirka 10 km norr om Falkenberg.

Syftet med detaljplanen

Huvudsyftet med planarbetet är att möjliggöra för en utveckling av Glommens hamn. Syftet med det inledande planprogrammet är att få igång en diskussion om den framtida utvecklingen av Glommens hamn.

Tidsplan

Kontakt