Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Spettet 3 m fl - verksamhet centralt

Fjärrvärmeverket har behov av att säkerställa transporter från och till sin anläggning på ett bättre sätt. Förslag till detaljplan för Spettet 3 m fl har varit ute på samråd och granskningsremiss. Kompletterande utredningar görs nu innan vidare handläggning sker.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med planförslaget är att möjliggöra en utökning av fjärrvärmeanläggningens fastighet i syfte att säkerställa logistiken inom egen fastighet.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg. Området begränsas i norr av Petters väg, i öster av Murarevägen, i söder av handelsområde och i väster av Brattebovägen och är ca 3,6 ha stort och ägs både av Falkenbergs kommun och är privatägt.

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd. Förslaget till ny detaljplan för området var ute på samrådsremiss under sommaren 2014, inkomna yttranden sammanställdes sedan i en samrådsredogörelse. Efter gjorda revideringar gick förslaget ut på granskningsremiss sommaren 2015.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om dessa samråd.

Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Planens förfarande

Ärendet handläggs med normalt förfarande, (PBL 5 kap 7 §), förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Tidsplan

Kontakt