Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

del av Gödastorp 3:13 - verksamhet

En ny placering för omlastningsstation för avfall planeras för att uppfylla det kommunala ansvaret att samla in och behandla hushållens avfall till lägsta kostnad.

Status

Kommunfullmäktige har 2019-03-26 § 66 antagit detaljplanen för del av Gödastorp 3:13. Protokollet är anslaget på kommunens digitala anslagstavla 2019-03-29.

Detaljplanens syfte

Planarbetets syfte är att möjliggöra en omlastningsstation för brännbart hushållsavfall samt förbehandling av källsorterat matavfall och organiska avfall.

Planområdet

Planområdet ligger ca 15 kilometer öster om Falkenberg och är ca 0,6 ha stort. Marken ägs av Falkenbergs kommun.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådsskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 10 § PBL). Förslaget har varit ute på remiss vid två tillfällen under 2018/2019.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.