Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Markanvisningstävling Stafsinge

Översiktsbild av hela området i Stafsinge

I Stafsinge ska ett nytt bostadsområde växa fram endast två kilometer från Falkenbergs centrum. Det nya bostadsområdet ska bestå av villor, radhus och flerbostadshus i en lantlig miljö nära naturen och centrum.

Falkenbergs kommun har under våren 2019 genomfört en markanvisningstävling för en tomt i Stafsinge i syfte att bygga hyresbostäder. Markanvisningen genomfördes genom ett jämförelseförfarande där exploatörer gavs möjlighet att lämna projektidéer, ritningar och beskrivningar. Nu är vinnaren utsedd!

Kvarteret Fibulan från Westhem Invest AB Vinnare i markansvisningstävligen

Sista inlämningsdag för tävlingsbidrag var 2019-04-15 och efter en utvärdering rekommenderade arbetsgruppen förslaget Kvarteret Fibulan från Westhem Invest AB för tilldelning av marken och för genomförande. 2019-06-25 tog KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) beslut om att gå på arbetsgruppens rekommendation och utse Kvarteret Fibulan som vinnande bidrag i markanvisningstävlingen. Du kan se det vinnande bidraget i dokumentet nedan.

Arbetsgruppens sammanfattade utvärdering kring det vinnande bidraget:

"Förslaget Kvarteret Fibulan är ett förslag till bebyggelse som kan samverka med övrig bebyggelse i stadsdelen. Placeringen av byggnader följer fastighetens form och öppnar upp sig och välkomnar.
Förslaget redovisar en fin analys av de privata och offentliga delarna där vissa gårdar är mer privata och andra mer publika. Byggnaderna har en trygg och säker utformning som kan fungera över tid. Lägenheterna är genomgående bra och samtliga uteplatser är vända mot söder/väster. De jordnära färgerna bedöms komplettera och framhäva naturens skiftningar under året."

Fullständig utvärdering av tävlingsbidragen hittar du i dokumentet nedan.

Frågor och svar

Om du har frågor om markanvisningen skickar du dem till mexenheten@falkenberg.se. All e-post ska märkas med rubriken ”Markanvisning Kv Fibulan” i ämnesraden. Alla frågor och svar redovisas nedan. Klicka på plusset för att se alla frågor och svar.

Se alla frågor och svar

1. Har kommunen någon som ska förvalta hyresrätterna?
Svar: Nej, exploatören ska redovisa hur lägenheterna ska förvaltas framöver.

2. Finns det några uppgifter tillgängliga kring eventuell gatukostnadsersättning samt plankostnader?
Svar: Det tillkommer ingen kostnad för gatukostnadsersättning eller plankostnader.

3.Ska tävlingsbidraget lämnas in på planscher i format A1 samt som PDF på USB? Ska dem i så fall vara monterad på styvt material?
Svar: Tävlingsbidraget ska lämnas in i pappersformat A1 och som pdf på USB. Du behöver inte montera på styvt material. Situationsplan, sektioner- och fasadritningar samt perspektiv lämnas in i A1. Presentation av företaget m.m. kan ni lämna in i A4.

4. Ska följande punkter presenteras inom ramen för max 3st A1:or eller kan de bifogas i separat bilaga i formatet A4?

  • Presentation av företaget.
  • Redovisning av kommande fastighetsägare/förvaltare av hyresrätterna.
  • Registreringsbevis m.m.

Svar: Situationsplan, sektioner- och fasadritningar samt perspektiv lämnas in i A1. Materialval och kulörer samt parkeringslösning för bil och cykel ska framgå ur ritningsmaterialet. Presentation av företaget m.m. kan ni lämna in i A4.

5. Mellan aktuell tomtmark och intilliggande väg öster om tomten ligger en remsa allmän platsmark. Är det möjligt att anlägga en parkeringsficka på denna allmänna platsmark för angöring av sopbil?

Svar: Nej, all parkering ska ske inom fastigheten Fibulan 1.

6. Vilken gatuadress gäller om man inte avser att skicka förslaget utan lämnar in det?

Svar: Ni kan lämna in materialet i kommunens Kontaktcenter. Adressen är Rådhustorget 3C. Entré mot Rådhustorget.