Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Pågående

Vinbergs naturreservat

Kommunen ska under 2020-2022 röja i och utveckla Vinbergs naturreservat. Detta ska öka den biologiska mångfalden och förbättra friluftslivet inom området.

Detta ska vi göra

Anlägga ny naturstig

Det befintliga stignätet – motionsslingan – är ca 1,5 kilometer långt och löper huvudsakligen genom den norra delen av reservatet. Nu ska vi anlägga en ny naturstig i alsumpskogen i reservatets södra och lite mer svåråtkomliga del. Den nya naturstigen kommer att bli ca 700 meter lång och kommer att göra det möjligt för dig att röra dig mer i den södra delen. Längs med naturstigen kommer vi att bygga två gångbroar för att du ska kunna ta dig över Vinån. Arbetet kommer att ske utanför häckningssäsong, för att inte störa fågellivet.

Förbättra rastplatser och information

Bänkar och rastplatser kommer att förbättras med nya möbler. Vi ska även byta ut entrésskyltarna och ta fram ett tiotal informationsskyltar. Skyltarna ska informera om växter, djur och ekosystemtjänster inom området, samt om den naturvårdsskötsel vi utför i de olika områdena i reservatet.

Röja och bränna

Det finns flera öppna, gräsbeväxta marker inom reservatet som har stor betydelse för fågellivet. I dess områden ska vi röja bort buskar, sly och högväxta örter, för att på så sätt öka de biologiska värdena. Detta följer vi upp med naturvårdsbränning och slåtter av öppna ytor. Slåttern gynnar ettåriga och vissa fleråriga örter och du kommer kunna röra dig mer i områdena.

Gynna gamla träd

Inom vissa områden ska vi gallra runt stora grova träd för att öka möjligheten för dessa att bli riktigt gamla, till exempel ek, tall, al, körsbär och fruktträd.

Tidplan

Arbetet kommer att ske under 2020-2022.

Bakgrund

Vinbergs naturreservat bildades 2003 och är kommunens enda kommunalt förvaltade naturreservat. Naturreservatet är 14 hektar stort och ligger nära Vinbergs samhälle.

Reservatet har en väl utvecklad alsumpskog. Den är både ovanlig och artrik. Här återfinns bland annat skyddsvärda arter såsom mindre hackspett, örlav och stor rostdyna (svamp). Genom alsumpskogen rinner Vinån, som bland annat har ett bestånd av stationär öring och en rik fauna av dag- och nattsländor. Området har också ett särskilt artrikt fågelliv.

I reservatets norra del finns en belyst motionsslinga och skjutbanor för pilbågsskytte.

År 2016-2017 inventerade kommunen naturvärdena i reservatet. Därefter har vi uppdaterat skötselplanen och föreslagit åtgärder som ska gynna den biologiska mångfalden och göra det möjligt för mer friluftsaktiviteter.

LONA-bidrag

Kommunen har fått LONA-bidrag för att inventera och utveckla Vinbergs naturreservat. LONA står för den lokala naturvårdssatsningen.

Logga för lokala naturvårdssatsningen (LONA)
Vinån rinner genom en alsumpskog i Vinbergs naturreservat.

Här genom alsumpskogen och över Vinån ska kommunen anlägga en ny naturstig och bygga två broar.

Karta över Vinbergs naturreservat med gränsdragning.

Vinbergs naturreservat ovanifrån.

Platsinformation

Vinbergs naturreservat

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter