Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Status: Planerat

Tröingedal – ny stadsdel i Falkenberg

Falkenberg växer och därför planerar vi för en helt ny stadsdel som får namnet Tröingedal. Området ligger nedanför Tröingeberg och utmed väg 767. Till en början planerar vi bland annat för mellan 210 och 410 nya bostäder, en F-9-skola, förskola och lokaler för olika verksamheter.

Vi blir fler i Falkenberg och för att möta efterfrågan på nya bostäder och kommunal service planerar vi för en helt ny stadsdel. Stadsdelen får namnet Tröingedal.

Den 29/3 godkände politikerna i Falkenbergs kommunfullmäktige detaljplanen för Tröingedal. Den 23/4 vann detaljplanen laga kraft. Det betyder att planeringen av stadsdelen och en ny skola kan fortsätta.

Förslaget till detaljplan på ett övergripande plan

Plats för fler bostäder

Med den godkända detaljplanen kan det bli mellan 210 till 410 bostäder, varav cirka 60 i radhus och resterande i flerbostadshus. Detaljplanen säger att man får bygga två till fem våningar samt ett hus på sju våningar. Planen ger exploatörer möjligheten att bygga garage ovan eller under mark. Vad en exploatör väljer påverkar antalet bostäder.

Falkenbergs kommun planerar att sälja de kommunägda bostadskvarteren till exploatörer som får bebygga dessa. Områdena ut mot Hällinge ringväg blir det första området som vi markanvisar. Under 2023 räknar vi med att kunna berätta mer om den första etappen.

Plats för flera arbetsplatser

Planen gör det även möjligt att ha verksamhetslokaler som inte stör bostäderna, det kan till exempel vara kontor, hantverkare, vårdcentral och tandläkare. Vi placerar denna verksamhetsmark utmed väg 767. Området omfattar cirka 18 000 kvadratmeter och här kan nya arbetstillfällen skapas.

F-9-skola i området

I den nya stadsdelen planerar vi att bygga en ny F-9-skola, Tröingeskolan. Det är viktigt att skolan passar in i landskapet och det är en fråga som arkitekterna jobbar med. Fasaden som vetter mot Hällinge ringväg kommer att brytas av med olika vinklar. På så sätt blir bygganden mer levande. Vi planerar att bygga skolan i tre våningar, vilket förslaget till detaljplan möjliggör.

Avståndet till de närmsta villorna på Tröingeberg blir närmare 70 meter. I området mellan skolan och villorna blir det grönområden på vardera sidan av Hällinge ringväg. Vi utformar också skolan så att lek sker på skolans baksida. Då hindrar skolbyggnaden ljud från skolgården att nå husen på Tröingeberg.

Vi hoppas kunna starta arbetet på plats under andra halvan av 2022. I samband med att Tröingeskolan öppnar så avvecklar vi Vinbergsskolan och Fajansskolan.

Trygga cykelvägar för barnen

För att barnen ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt planerar vi flera nya gång- och cykelvägar i området. Vi binder ihop dem med de nuvarande gång- och cykelvägarna i Tröingeberg. För att få en helhetssyn över gång- och cykelvägarna i området är förslaget i detaljplanen att kommunen tar över ansvaret för gång- och cykelvägarna i den nedre delen av Tröingeberg från olika lokala vägföreningar.

Viktig cykelväg mellan Sörbackavägen och Trollmarksvägen

En av de nya cykelvägarna som vi planerar går genom ett grönområde mellan Sörbackavägen och Trollmarksvägen. Cykelvägen är viktig för att barn ska kunna ta sig till Tröingeskolan på ett säkert sätt. Utan en ny cykelväg är risken stor att barnen väljer andra vägar och genvägar som inte är lika trafiksäkra. Området där vi planerar cykelvägen är mellan 18 och 20 meter brett. Avståndet mellan cykelvägen och tomterna på respektive sida av cykelvägen blir ungefär åtta meter.

Cykelväg till stationen och ny tunnel under gamla E6

Tröingedal ligger nära såväl centrum som tågstationen. För att göra det lättare att cykla till tågstationen möjliggör vi för en ny gång- och cykelväg längs Ätrastigen. För att det ska vara enkelt att cykla till centrum möjliggör vi också för en ny tunnel under väg 767. Tunneln blir också viktig för barn och unga som tar sig mellan den nya Tröingeskolan och Fajans.

Klimatsmart och lekvänligt

I planförslaget finns en ny park på 10 000 kvadratmeter. I parken kan en lekplats byggas enligt planförslaget. Området ligger söder om skolan och bostadskvarteren. Skolans lekmiljöer och eventuella idrottsmiljöer ska också kunna användas när skolan är stängd.

Norr om Hällinge ringväg planerar vi in ett naturområde som ska ta hand om vatten från såväl vanligt regn som kraftiga skyfall. Detta gynnar det nya området och delar av Tröingeberg.

Det är också bestämt att skolans lekmiljöer och eventuellt idrottsmiljöer ska kunna användas när skolan är stängd.

Promenadstråk runt vatten

Vid utformningen av dagvattendammar inom planområdet finns möjligheter att skapa mervärden för rekreation. Till exempel genom att anlägga promenadstråk och gångvägar i området runt den större dammen i den västra delen av området.

Trafikplats Tröingeberg behöver byggas om

Med fler bostäder och fler arbetsplatser i denna del av Falkenberg ökar också biltrafiken i området. För att det ska bli lättare att ta sig fram planerar vi två nya cirkulationsplatser. En på Lasarettsvägen med anslutning till Hällinge ringväg och en på Hällinge ringväg med anslutning mot väg 767. Det blir också möjligt att ta bort den nuvarande stopplikten ut mot väg 767 och ersätta den med nya påfartssträckor.

I Tröingedal ändrar vi Hällinge ringväg så att vägen får en mer slingrande dragning istället för dagens raka sträckning. Det här gör att hastigheterna kan hållas nere.

Så här ser tidsplanen ut

Under slutet av 2021 och början av 2022 pågick den så kallade granskningen av detaljplanen. Granskningen är det andra tillfället då det går att tycka till om planen. Det första tillfället, samrådet, pågick mellan den 21 april och den 20 maj 2021. I slutändan är det politikerna i kommunfullmäktige som tar det formella beslutet kring detaljplanen.

Om kommunfullmäktige godkänner detaljplanen innebär det också stora investeringar i infrastruktur i området. Dessa kommer ligga till grund för en fortsatt utveckling av stadsdelen.

Flygbild över delar av Tröingedal.

Platsinformation

Tröingedal

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter