Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Status: Planerat

Tröingedal – ny stadsdel i Falkenberg

Falkenberg växer och därför planerar vi för en helt ny stadsdel som får namnet Tröingedal. Området ligger nedanför Tröingeberg och utmed väg 767. Till en början planerar vi för mellan 270 och 470 nya bostäder, en F-9-skola och lokaler för handel, kontor och liknande verksamheter.

Vi blir fler i Falkenberg och för att möta efterfrågan på nya bostäder och kommunal service planerar vi för en helt ny stadsdel. Stadsdelen får namnet Tröingedal. Som ett första steg tar vi nu fram en detaljplan för området. Detaljplanen möjliggör en F-9-skola, bostäder och lokaler för kontor, sällanköpshandel och liknande verksamheter som inte stör bostäderna.

Så här ser förslaget till detaljplan ut på ett övergripande plan

Bostäder
Förslaget möjliggör cirka 270 till 470 bostäder, varav cirka 60 i radhus och resterande i flerbostadshus. Detaljplanen säger att man får bygga i två till fem våningar. Planen ger möjlighet att bygga garage ovan eller under mark. Vad en exploatör väljer påverkar antalet bostäder i flerbostadshus.

Falkenbergs kommun tänker sälja de kommunägda bostadskvarteren till exploatörer som får bebygga dessa. Detta ska ske genom så kallade markanvisningar och görs i flera olika etapper. Områdena ut mot Hällinge ringväg avses att markanvisas först. Under början av 2023 planerar Falkenbergs kommun att komma med mer information om den första etappen.

Plats för flera arbetsplatser
Planen möjliggör även utbyggnad av lokaler för kontor, sällanköpshandel och liknande verksamheter. Verksamhetsområdet ligger utmed 767 och omfattar cirka 18 000 kvadratmeter. Här kan nya arbetstillfällen skapas och byggnaderna kan också fungera som bullerskydd för bostäderna mot väg 767.

F-9-skola i området
I den nya stadsdelen ska den nya Tröingeskolan byggas. Det blir en F-9-skola för omkring 1 000 elever. Vi räknar med att starta arbetet på plats under andra halvan av 2022 och att skolan är klar 2024. Budgeten för Tröingeskolan är satt till 335 miljoner kronor. I samband med att Tröingeskolan tas i bruk avvecklar vi Vinbergsskolan och Fajansskolan.

Trygga cykelvägar för skolbarn
För att barnen ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt planerar vi flera nya gång- och cykelvägar i området. De nya cykelvägarna ska också bindas samman med cykelvägarna i Tröingeberg. För att få en helhetssyn över gång- och cykelvägarna i området är förslaget i detaljplanen att kommunen tar över ansvaret för gång- och cykelvägarna i den nedre delen av Tröingeberg från olika lokala vägföreningar.

Cykelväg till stationen och ny tunnel under gamla E6
Tröingedal ligger nära såväl centrum som tågstationen. För att underlätta för cykling till tågstationen möjliggör vi för en ny gång- och cykelväg längs Ätrastigen. För att det ska vara enkelt att cykla till centrum möjliggör vi också för en ny tunnel under 767. Tunneln blir också viktig för barn och unga som tar sig mellan den nya Tröingeskolan och Fajans.

Klimatsmart och lekvänligt
I planförslaget finns en ny park på 10 000 kvadratmeter. I parken kan en lekplats byggas enligt planförslaget. Området ligger söder om skolan och bostadskvarteren. Norr om Hällinge ringväg planerar vi att ha ett naturområde som har till syfte att ta hand om dagvatten och vatten från kraftiga skyfall. Detta gynnar såväl det nya området som delar av Tröingeberg.

Det är också bestämt att skolans lekmiljöer och eventuellt idrottsmiljöer ska kunna användas när skolan är stängd.

Promenadstråk runt vatten
Vid utformningen av dagvattendammar inom planområdet finns möjligheter att skapa mervärden för rekreation. Till exempel genom att anlägga promenadstråk och gångvägar i området runt den större dammen i den västra delen av området.

Trafikplats Tröingeberg behöver byggas om
Med fler bostäder och fler arbetsplatser i denna del av Falkenberg ökar också biltrafiken i området. Därför kommer trafikplatsen kring Tröingeberg att behöva byggas om. Detaljplanen möjliggör för en ny cirkulationsplats på Lasarättsvägen med anslutning mot väg 767 och Hällinge ringväg. Den nuvarande stopplikten ut mot väg 767 försvinner och ersätts med påfartsträckor om förslaget på detaljplan går igenom.

I Tröingedal ändrar vi Hällinge Ringväg så att vägen istället för att vara bred och helt rak får en mer slingrande dragning. Det här gör att hastigheterna kan hållas nere.

Tidsplan

I början av april beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att allmänheten, organisationer och företag ska få tycka till om planerna. Den så kallade samrådstiden pågick mellan den 21/4 och den 20/5 år 2021. Efter samrådet tittar politikerna på synpunkterna och gör eventuella ändringar i planförslaget. I slutändan är det politikerna i kommunfullmäktige som tar det formella beslutet kring detaljplanen.

Om detaljplanen godkänns av kommunfullmäktige innebär det också stora investeringar i infrastruktur i området. Dessa kommer ligga till grund för en fortsatt utveckling av stadsdelen.

Flygbild över delar av Tröingedal.

Platsinformation

Tröingedal

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter