Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Status: Pågående

Muddring av hamnen

Vi planerar att underhållsmuddra hamnen. Bakgrunden är att det i Falkenbergs hamn hela tiden pågår sedimentation från Ätrans utlopp och sedimentation från havet. Detta ger med tid ett minskande djup som i förlängningen försvårar för sjö- och fartygstrafik i området.

Planer på att underhållsmuddra

Vi planerar att underhållsmuddra i Falkenbergs inre hamn och farleden som en del av ett underhåll av hamnområdet. Tidigare har delar av området muddrats i olika omgångar, bland annat i samband med anläggning av ny kaj.

Syftet med arbetet är att hamnen och farleden ska vara tillräckligt djup för fartygen som trafikerar området. I samband med det planerade muddringsarbetet behöver vi ta hand om muddermassor.

Den senaste muddringen utfördes i Falkenbergs yttre hamn under hösten 2020. I yttre hamnen domineras botten av sediment som kommer in med bottenströmmen från havet, som anses rena. Här uppstår behov för muddring var tredje till fjärde år.

Väntar på tillstånd för att muddra hamnen

Vi har ansökt om en ny Miljödom hos Mark- och miljödomstolen.

För närvarande befinner vi oss i väntan på att domstolen ska behandla vår ansökan och fatta ett beslut. Det är detta beslut som vi behöver innan vi kan påbörja muddringsarbetet.

Vi arbetade under 2021 och 2022 med tillståndsansökan för underhållsmuddring av yttre hamn, samt inre hamn och farled. Vi har sökt tillstånd för hela hamnen. Ett sådant tillstånd underlättar handläggning av framtida underhållsmuddringar. De fastigheter som berörs av åtgärden är Falkenberg västra gärdet 2:1 och Falkenberg Herting 2:1.

Vi har även ansökt om dispens från förbudet mot dumpning av rena muddermassor till havs.

Skiss över de olika etapperna som byggprojektet har. Från etapp 1 till etapp 5

Översiktskarta som visar Falkenbergs hamn och de fastigheter som berörs av vattenverksamheten.

Förväntad miljöpåverkan

Den huvudsakliga miljöpåverkan som sker vid muddringsarbetet är att vattnet blir grumligt och att det sker en spridning av förorenade sediment. Det blir också grumligt när man dumpar muddringsmassor utanför muddringsområdet. Det sker alltså en fysisk påverkan vid muddring och dumpning.

Skyddsvärda arter och natur finns uppströms om området som vi muddrar och påverkas därmed inte direkt. Hänsyn tas vid arbeten i vattnet för att minimera påverkan i området och de arter som passerar muddringsområdet i sin lekvandring. Detta gäller även för dumpning.

Inför muddring och dumpning undersöker vi bland annat sedimentets föroreningshalt. Beroende på sedimentets föroreningshalt behöver muddermassor tas om hand på olika sätt. Dessa utreds i den miljökonsekvensbeskrivning som följer i tillståndet.

Samråd pågick under slutet av 2021

Under slutet av 2021 pågick det så kallade samrådet. Då hade privatpersoner, företag och organisationer möjlighet att tycka till om muddringsplanerna.

Platsinformation

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter