Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Pågående

Fördjupad översiktsplan Falkenberg stad

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenberg stad ska visa riktningen för hur vi vill bo och leva om 15-50 år. Den gällande översiktsplanen för Falkenberg stad togs fram 2007. Sen dess har Falkenberg vuxit i rask takt och vi behöver nu ta fram en ny.

En fördjupad översiktplan är ett av Falkenbergs kommuns viktigaste verktyg i arbetet med att planera för Falkenbergs framtid. Översiktsplanen ska beskriva hur vi vill att Falkenberg ska utvecklas. Till exempel var vi vill bygga bostäder, verksamhetsområden, skolor och förskolor men också vilka områden vi vi vill uteckla för idott och rekreation. Den ska även visa hur vi ska vårda värdefulla grönområden och kulturmiljöer.

Slutligen ska översiktsplanen visa hur kommunen kan växa för en hållbar framtid. Falkenberg växer och det är viktigt att vi växer hållbart så att kommande generationer falkenbergare kan bo lika bra som vi gör idag.

Status

Just nu pågår förarbetet med att samla in underlag och ta fram kartor samt planera hela processen för att ta fram en ny fördjupad översiktsplan. Projektgruppen på kommunens samhällsbyggnadsavdelningen har även börjat träffa organisationer, föreningar samt kommunala förvaltningar och bolag för att i ett tidigt skede berätta om det kommande arbetet och hur man kan vara med och bidra.

Ett första förslag på den fördjupade översiktplanen förväntas presenteras under 2021. Då går det ut på samråd vilket innebär att det finns möjlighet för allmänheten, organisationer, föreningar och myndigheter att komma med synpunkter.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet håller vi dig uppdaterad under arbetets gång. Vi skickar ut nyhetsbrevet när det till exempel finns möjlighet för dig att lämna synpunkter eller när våra politiker fattat beslut gällande planen.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om förslaget. Detta görs görs i samband med utställningar av förslaget.

Nuvarande fördjupad översiktsplan för Falkenberg stad

Den nuvarande fördjupade översiktsplanen för Falkenberg stad antogs 2007. Sen dess har Falkenberg haft en hög tillväxttakt och befolkningsökning. Många av de bostadsområden som då pekades ut är idag redan bebyggda och utvecklade. Därför behöver vi på nytt peka ut riktningen för det framtida Falkenberg. Och i takt med att staden och samhället utvecklas behöver den fördjupade översiktsplanen revideras.

Ett viktigt vägledande dokument

Den fördjupade översiktsplanen är ett vägledande dokument som har stor betydelse för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i bland annat planerings- och bebyggelsefrågor. Den är inte juridiskt bindande men har betydelse när detaljplaner prövas i högre instanser. Den är även en vägledning kring kommunens intentioner och en viljeinriktning för hur den politiska majoriteten vill att staden skall utvecklas.

Varför behövs en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan är ett tillägg till översiktsplanen där man mer detaljerat anger kommunens syn, riktlinjer och strategier avseende mark- och vattenanvändning inom ett visst geografiskt område.

En del av Översiktsplan 2.0

År 2014 antogs kommunens översiktsplan, ÖP 2.0. Den anger fem strategier för hur kommunen ska använda mark och vatten och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den pekar ut att det ska ske en ökad bebyggelse för bostäder och verksamheter framför allt i utpekade knutpunkter, serviceorter men även i noder.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter