Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Växthuset 8 m fl - bostäder

Kommunstyrelsen gav 2021-10-26 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan och pröva förutsättningarna för bostadsändamål och verksamheter.

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 31 augusti - 28 september. Inkomna synpunkter sammanställs nu en i samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Planarbetets huvudsyfte är att pröva lämpligheten för bostadsbyggelse i form av flerbostadshus, samt att möjliggöra centrumverksamhet i befintlig verksamhet i området.

Planområdet

Planområdet är beläget cirka 2 kilometer öster om Falkenbergs centrum, vid södra infarten. Marken inom planområdet ägs av en privat fastighetsägare och av Falkenbergs kommun

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Växthuset GA:1 och GA:2. Information om planarbetet har skickats till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Samrådsmöte hölls den 14 september i Dalinsalen, i Argus, Falkenbergs bibliotek, då det fanns möjlighet att se och ställa frågor om planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standard förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff