Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Ullared 2:2 m fl - motell, verksamhet

Kommunstyrelsen gav 2017-06-13 § 162 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan med syfte att möjliggöra bebyggelse för motellverksamhet samt förbättra trafikförhållandena inom planområdet.

Status

Förslag till detaljplan för Ullared 2:2 m fl har varit ute på samrådsremiss under perioden 2 juli - 2 september 2020. Inkomna synpunkter sammanställs nu en i samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse av ca 60 lägenheter för motellverksamhet. Detaljplanen syftar även till att förbättra trafikförhållandena inom planområdet. För ökad flexibilitet möjliggörs även detaljhandel i bottenplan inom byggrätten närmast Göran Karlssons väg.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Ullared ca 1,2 ha stort och ägs till största delen av Gekås AB och Falkenbergs kommun samt av privata fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Ullared S:3, S:11, S:13, S:15 och GA:1, GA:3. Information om planarbetet har skickats till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt