Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Tröinge 6:75 del av - fjärrvärmeverk

Kommunstyrelsen gav 2021-12-09 § 309 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för industri/verksamhet för att möjliggöra för en fjärrvärmeanläggning.

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 5 april - 3 maj 2023. Inkomna synpunkter sammanställs nu en i samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för industri, teknisk anläggning med ett fjärrvärme- eller kraftvärmeverk, transformatorstation och kontor. Möjliggör för en 75 meter hög ackumulatortank med konstnärlig gestaltning. Säkerställa hantering av dagvatten inom planområdet..

Planområdet

Planområdet är beläget vid Falkenbergsmotet väster om väg 154, ca 5 kilometer norr om Falkenbergs stad och är 15,6 hektar stort. Marken ägs av Falkenbergs kommun.

Planarbetet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Slätteberg S:1, Töringe GA:2 och Jonstorp samf. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.