Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Rönnhagen 5 m fl - verksamhet

En förslag till ny detaljplan som möjliggör utveckling av verksamhet inom fastigheten Rönnhagen 5 m fl har tagits fram.

Status

Detaljplanen Rönnhagen 5 m fl har varit ute på samrådsremiss under perioden 20/3-22/4. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av verksamheten inom del av befintligt område genom att höja byggnadshöjden.

Planområdet

Planområdet är beläget i utkanten av Falkenberg cirka 4 km öster om centrum. Området avgränsas av Ätran i norr och av Årstadvägen i söder. Norr om planområdet ligger Källstrops våtmarker och jordbruksmark. Planområdet är cirka 12,5 hektar stort. Marken inom planområdet ägs dels av Carlsberg Bryggerier och dels av Falkenbergs kommun.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Detaljplanen berör Slätten S:4 och Slätten S:7. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa samfälligheter.

Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med utökat (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.