Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Hjortsberg 3:43, kv Ålen - badstugor

Kommunstyrelsen gav 2017-10-17 § 262 dåvarande samhälls-byggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Hjortsberg 3:43, kvarteret Ålen med syfte att möjliggöra för byggnation av badstugor.

Status

Förslag till detaljplan för Hjortsberg 3:43, kvarteret Ålen har varit ute på granskningsremiss under perioden 9 mars - 6 april. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanens syfte

Planarbetets syfte är att möjliggöra utbyggnad av fem badstugor i västra delen av kvarteret längs med Klittervägen.

Planområdet

Planområdet är beläget sydost om Falkenbergs tätort och ligger inom Skrea Strands badstugeområde, ca 150 meter från havet. Planområdet är ca 500 kvm. Marken ägs av privat fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standard förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.