Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

del av Skrea 5:4 m fl, Lyckan - bostäder och förskola

Förslag till detaljplan för området del av Skrea 5:4 m fl, Lyckan har varit ute på samråd mellan den 5 april – 3 maj 2017. Inkomna synpunkter ställs samman till en samrådsredogörelse inför det fortsatta arbetet med den kommande detaljplanen.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls på Hansagårds Camping onsdagen den 26 april mellan kl. 18-19.30 då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd. Detaljplanen berör Skrea S:16, Skrea Bysamfällighet, Skrea GA:7 som förvaltas av Skrea Åstorps vägförening samt Skrea GA:8 som förvaltas av Tallbackens samfällighetsförening. Information om planarbetet skickas till angivna kontaktpersonerna för dessa föreningar.

Planområdet

Planområdet ligger i Skrea, drygt 4 km söder om Falkenbergs centrum. Området avgränsas av Strandvägen i söder, Skrea Stationsväg i väster och skogsområde i norr och öster. Planområdet är cirka 21 ha stort.

Syftet med detaljplanen

Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten till nya bostäder och en förskola. Avsikten är att säkra tillgängligheten till omgivande naturområden, värna grönstrukturen inom området samt att möjliggöra för flera olika bostadstyper; friliggande enbostadshus, radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Denna blandning är önskvärd då intilliggande områden övervägande består av villor.

Planens förfarande

Detaljlplanen handläggs med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Tidsplan