Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

del av Hässlås 2:1 m fl - upphävande

Kommunstyrelsen gav 2020-09-15 § 246 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till upphävande för del av Hässlås 2:1 m fl. Syftet med att upphäva detaljplanen för vindkraft är att ta bort det hinder som detaljplanen innebär för en tillståndsprövning för en större vindkraftspark än den befintliga.

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 4 maj - 1 juni 2022. Inkomna synpunkter sammanställs nu en i samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Syftet med att upphäva detaljplanen för vindkraft är att ta bort det hinder som detaljplanen innebär för en tillståndsprövning för en större vindkraftspark än den befintliga.

Planområdet

Planområdet är beläget ca 4,5 km norr om centrala Falkenberg, nordost om motorväg E6/E20. Området omges av åkermark och avgränsas i sydväst av motorvägen. Planområdet är knappt 80 ha stort.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Upphävandet handläggas med förenklat standardförfarande (PBL 5 kap. 38 b §), vilket innebär att förslaget endast kommer att samrådas en gång innan antagandet om inga större förändringar görs efter samrådet.