Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

del av Boberg 8:27 m fl - bostäder

Ett nytt område med tomter för bebyggelse i varierande storlek planeras centralt i Boberg, strax norr om Bobergs udde i anslutning till Bobergs kustväg.

Status

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd mellan den 3 - 31 maj 2017. Inkomna synpunkter bearbetas nu inför en kommande samrådsredogörelse och en eventuell revidering.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheten som idag är obebyggd, ny cykel- och gångbana samt möjlighet till gemensamhetsytor inom området.

Planområdet

Planområdet är beläget i Boberg, ca 8 km söder om centrala Falkenberg och är ca 4,5 ha stort. I detaljplanen finns ett förordnande enligt PBL kap 6, som avser allmän platsmark. Detta förordnande avser att upphävas

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Öppet hus med drop-in hölls den 23 maj 2017 där det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Detaljplanen berör Boberg S:1, Boberg GA:1 och GA:11, (Bobergs samfällighetsförening), Boberg GA:3, (Bobergs vägsamfällighet 2), Boberg GA:5, (Björsgårds vägförening). Information om planarbetet skickas till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.
Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Tidsplan