Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Vilande - Planprogram för del av östra Ullared

Kommunstyrelsen gav 2017-03-14 § 56 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda ett planarbete för Ullared 2:151 m fl. Syftet är att se över utvecklingsmöjlig-heterna för Destination Gekås Ullared. Möjligheterna att anlägga ställplats för husbilar/husvagnar, extra campingområde, serviceinrättning för fordonstankställe, biltvätt och servicehall. Dessutom ska en ny förbindelseväg mellan Gekås lager och varuhuset samt utvecklingsmöjligheter av lagerområdet utredas vidare. Arbetet ska inledas med upprättande och samråd kring ett planprogram.

Status

Just nu är andra detaljplaner mer prioriterade och vi arbetar inte aktivt med planprogrammet för detaljplanen Ullared 2:151 m fl. Vi arbetar med flera detaljplaner parallellt och när en detaljplan blir antagen kan vi börja med en ny. I vilken prioriteringsordning vi jobbar med planerna bestäms av politikerna i kommunstyrelsen. Ordningen revideras två gånger om året, en gång på våren och en gång hösten.

Planområdet

Planområdet ligger i de östra delarna av Ullareds samhälle. Planområdet är cirka 60 hektar stort och innefattar dels Gekås lager (Sönnerängsområdet) som angränsar till väg 153, dels småindustriområdet i sydöstra Ullared, angränsande till väg 154. Planområdet innefattar även delar av skogsområdet där emellan. Området ägs av kommunen men även av ett antal privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram ett nytt planprogram finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om programförslaget. Detta görs i samrådskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan går till

Planprogrammets förfarande

Ärendet kommer att inledas med ett planprogram (PBL 5 kap 10 §) vilket samråds med berörda en gång i så kallat samråd. Därefter kan arbetet med att ta fram en detaljplan inledas.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter