Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Tånga Parkstad - bostäder/stadsdel

Kommunstyrelsen gav 2013-09-10 § 190 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram ny detaljplan för Tånga Parkstad som inleds med framtagande av ett planprogram.

Status

Planprogrammet genomfördes under sommaren 2015 där inkomna synpunkter sammanställdes i en programsamråds-redogörelse, som antogs av kommunstyrelsen 2015-11-10 § 272. Planprogrammet för Tånga Parkstad är övergripande och redovisar förslag till strukturer och koncept. Vissa frågeställningar behöver fördjupas till kommande detaljplaneprocesser. Just nu förbereder vi planen för Tånga Parkstad inför samrådsskede då det finns möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Detaljplanens syfte

Tånga Parkstad utgör en ny pusselbit i Falkenbergs stadsstruktur. Området, det före detta vägreservatet Tångaleden/ Garvareleden, förväntas få en egen tydlig identitet med stadsmässig bebyggelse i ett vidsträckt parklandskap.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg. Marken ägs till större delen av Falkenbergs kommun samt av en mindre markägare.

Planbeskrivningar och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen förväntas handläggas med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.