Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Sloalyckan 1 m fl - bostäder

Kommunstyrelsen gav 2016-10-11 § 294 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Sloalyckan 1 m fl för bostäder. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Under hösten 2018 beslutades det att detaljplanen ska föregås av ett planprogram.

Status

Just nu förbereder vi Sloalyckan 1 m fl inför ett samråd av planprogrammet och då finns det möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen. Samråd av planprogrammet beräknas ske våren 2020.

Planområdet

Planområdet är beläget i västra delen av Östra gärdet, knappt 1 km nordöst om Falkenberg centrum. Området avgränsas av Västgötavägen i norr, av Varbergsvägen i väster, av Lasarettsvägen i söder och av bostadsområdena öster om Gruebäcken i öster. Planområdet är knappt 2 hektar stort. Marken inom planområdet ägs av privata fastighetsägare, Falkenbergs Bostads AB och av Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram ett nytt planprogram finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om programförslaget. Detta görs i samrådskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur ett planprogram blir till

Planprogrammets förfarande

Ärendet kommer att inledas med ett planprogram (PBL 5 kap 10 §) vilket samråds med berörda en gång i så kallat samråd. Därefter kan arbetet med att ta fram en detaljplan inledas.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter