Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Skrea 18:1 m fl - bostäder Ringsegård

Kommunstyrelsen gav 2019-01-15 § 18 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Skrea 18:1 m fl för bostäder. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för mer bostäder i Skrea-Ringsegårdsområdet.

Status

Just nu är andra detaljplaner mer prioriterade och vi arbetar inte aktivt med detaljplanen Skrea 18:1m fl. Vi arbetar med flera detaljplaner parallellt och när en detaljplan blir antagen kan vi börja med en ny. I vilken prioriteringsordning vi jobbar med planerna bestäms av politikerna i kommunstyrelsen. Ordningen revideras två gånger om året, en gång på våren och en gång hösten.

Planområdet

Området är på ca 12,9 ha och ligger i de södra delarna av Falkenbergs stad utmed Strandvägen. Området är en förlängning av befintliga bostadsområden i Ringsegård och består av jordbruksmark. Marken ägs av en privatperson.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet förslås handläggas med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter