Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Tröinge 6:45 - bostäder

Kommunstyrelsen gav 2016-04-05 § 127 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Tröinge 6:45 för bostäder. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder.

Status

Just nu förbereder vi detaljplanen för Tröinge 6:45 inför samrådsskede då det finns möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet är ca 3000 kvadratmeter och är beläget i ligger i Tröingeberg i norra delen av Falkenberg stad. Området ligger ca 3 km från centrum, 1 km från tågstationen och 1,5 km söder om Vinbergs kyrkby. Marken inom planområdet ägs av en privat fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter