Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Tröinge 15:1 del av - mottagningsstation

Kommunstyrelsen gav 2018-01-16 §12 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva del av Tröinge 15:1 för en ny mottagningsstation. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en mottagningsstation.

Status

Just nu förbereder vi detaljplan för del av Tröinge 15:1 inför samrådsskede och då finns det möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen. Samråd beräknas ske under våren 2019.

Planområdet

Planområdet är beläget vid Falkenbergs järnvägsstation, knappt 2 km norr om Falkenberg centrum. Området avgränsas av järnvägen i norr, av väg 154 i väster, av stationsområdet i öster och av oexploterad naturmark i söder. Planområdet är cirka 6 500 kvadratmeter stort. Marken inom planområdet ägs av Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff

Kontakt