Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Skrea 29:1 m fl - bostäder

Kommunstyrelsen gav 2016-02-02 § 54 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Skrea 29:1 m fl för bostäder. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder.

Status

Just nu förbereder vi detaljplanen för Skrea 29:1 m fl inför samrådsskede då det finns möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet är beläget i Skrea, cirka 5 km sydöst om Falkenberg centrum. Området avgränsas av golfbanan i norr och öster och av Skreavägen i söder och väster. Planområdet är cirka 4 hektar stort. Marken inom planområdet ägs till största delen av ett flertal privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff

Kontakt