Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Reparatören 7 - ändring av detaljplan

Kommunstyrelsen gav 2019-04-09 § 113 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda planarbete för Reparatören 7 m fl. Huvudsyftet är att ändra ett U-område i befintlig detaljplan.

Status

Just nu är andra detaljplaner mer prioriterade och vi arbetar inte aktivt med detaljplanen Reparatören 7 m fl. Vi arbetar med flera detaljplaner parallellt och när en detaljplan blir antagen kan vi börja med en ny. I vilken prioriteringsordning vi jobbar med planerna bestäms av politikerna i kommunstyrelsen. Ordningen revideras två gånger om året, en gång på våren och en gång hösten.

Planområdet

Planområdet är beläget inom Smedjeholms industriområde norr om Falkenbergs centrum. Marken inom planområdet ägs av en privat fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen förväntas handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter