Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Långasand - Skällentorp 1:10

Status

Just nu är andra detaljplaner mer prioriterade och vi arbetar inte aktivt med detaljplanen för Långasand. Vi arbetar med flera detaljplaner parallellt och när en detaljplan blir antagen kan vi börja med en ny. I vilken prioriteringsordning vi jobbar med planerna bestäms av politikerna i kommunstyrelsen. Ordningen revideras två gånger om året, en gång på våren och en gång hösten.

Detaljplaneläggning i Långasandsområdet

Långasandsområdet regleras av ett stort antal detaljplaner. Dessa har tagits fram under lång tid, främst under femtio- till sjuttiotalet. Planerna reglerar bebyggelse och byggrätter utifrån sin tid, utifrån den tidens syn på behov och konsekvenser. Inom området varierar alltså byggrätter mellan skilda kvarter och detta kan upplevas orättvist.

Bygglovsnämnden har under åren behandlat frågor om bygglov. Ofta har fastighetsägare velat bygga mer än vad gällande detaljplaner medgivit. Bygglovsnämnden har i många fall, efter tillstyrkan från grannar, gett dispenser eller gett bygglov som avvikit från gällande detaljplan. Alla har dock inte fått sådana positiva avvikelser, bland annat på grund av att det fordrats grannarnas medgivande. Detta har upplevts orättvist.

Bygglovsnämnden begärde av Kommunstyrelsen att ett större antal planera skulle ändras, att en ny plan skulle upprättas för hela området och att därmed byggrätter mm skulle harmoniseras. Kommunstyrelsen gav för flera år sedan förvaltningen ett uppdrag att genomföra detta.

Förvaltningen har konstaterat några punkter.

  • För att kunna klarlägga lämplig byggrätt måste frågan om dagvatten utredas.

Dagvattenflödena är direkt relaterade till hur mycket av ytan som är hårdgjord (byggnader, skärmtak, altaner, asfalt). Flödena ökar hastigt när det regnar. Om stor yta är gräs mm så absorberas istället regnvatten och dagvattenflödena blir mindre.

  • Även frågor om vägarnas utformning, trafiksäkerhet mm måste klarläggas

Ökad byggrätt ger ju förutsättningar för mer trafik, skolbarn, kanske t o m krav på kollektivtrafik

  • Om det skall bli rättvist, likartade bestämmelser, kommer några få mer byggrätt medan några kommer få mindre.

På senare år har möjlighet att bygga en hel del utöver den byggrätt som är angiven i detaljplan införts. Det handlar om s k Friggebod- och Attefallsåtgärder. Dessa ökar alltså andelen hårdgjord yta inom området.

  • Dagvattenfrågorna utreds för närvarande och beslut om hur kommunen ställer sig till dessa kan dröja.

Det finns, utöver tekniska aspekter på detta, även frågor om ansvar. Rättvisekrav medför att kommunen måste se på ansvarsfrågan i ett större perspektiv.

  • Ärendet är inte prioriterat.

Det är alltså inte troligt att något egentligt planarbete kommer att inledas det närmsta året (2020-2021).

Ett eventuellt planarbete, med så stor yta och så många fastighetsägare, kommer med nödvändighet ta tid.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till


ff

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter