Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Tröinge 6:45 - bostäder - samrådsremiss 7/9-5/10

Kommunstyrelsen gav 2016-04-05 §127 Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva fler bostäder på fastigheten Tröinge 6:45.

Detaljplanen är öppen för synpunkter mellan 7 september - 5 oktober 2022.

Status

Detaljplanen går ut samrådsremiss under september-oktober 2022.

Så här kan du lämna synpunkter

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till plan@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter senast den 5 oktober 2022.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Här kan du skriva din synpunkt.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig markanvändning, bostadsändamål, samt möjliggöra för fler bostäder, i form av småskalig flerbostadshusbebyggelse. Aktuellt förslag till byggnation rymmer 8 bostäder, utöver de 6 befintliga. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till befintligt bostadsområde vad gäller gestaltning i volym, höjd och takform. Planen har också till syfte att bekräfta Erik Falks väg som allmän plats, gata, då den har en viktig funktion i nuvarande gatusystem.

Planområdet

Planområdet ligger i Tröingeberg i norra delen av Falkenberg stad. Området ligger cirka 3 km från centrum, 1 km från tågstationen. Området ligger i ett befintligt bostadsområde och avgränsas i norr mot en landsväg, Skärslidarna, och i väster av befintliga fastighetsgränser samt i öster av fastigheterna öster om Erik Falks väg. Planområdet är cirka 3700 m2 stort varav nuvarande fastighet Tröinge 6:45 utgör ca 3000 m2.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar längre ner på sidan. Planförslaget finns även att se på plan- och bygglovsavdelningen i Stadshuset, Falkenberg.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Öppet hus med drop-in hålls tisdagen den 20 september kl. 17.30-19.00 i
lokal ”Hållbarheten” (KS-salen), ingång från Rådhustorget, där det fanns möjlighet
att se och ställa frågor kring planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.