Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Skrea 5:4 m fl, Lyckan - bostäder och förskola - granskningsremiss 6/9 - 4/10

Kommunstyrelsen gav 2017-01-11 § 26 dåvarande stadsbyggnads-kontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för ny bostadsbebyggelse och förskola.

Status

Detaljplanen Skrea 5:4 Lyckan m fl går ut på granskningsremiss under perioden 6 september - 4 oktober.

Så här kan du lämna synpunkter

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till plan@falkenberg.se
  • Skrivelse till Falkenbergs kommun, Planenheten, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter senast den 4 oktober.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Här kan du skriva din synpunkt.

Detaljplanens syfte

Planarbetets huvudsyfte är att möjliggöra för en blandning av nya bostäder samt en förskola.

Planområdet

Planområdet finns i Skrea, drygt 4 kilometer söder om Falkenbergs centrum. Planområdet är cirka 21 hektar stort. Fastighetsägare är Falkenbergs kommun och privata ägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar längre ner på sidan. Planförslaget finns även att se på planenheten i Stadshuset, Falkenberg och på kommunens hemsida vaxer.falkenberg.se/detaljplaner.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samrådsmöte hölls på Hansagårds Camping onsdagen den 26 april 2017 då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Skrea S:16, GA:6, GA:7, GA:8, GA:23. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.