Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Serum 9 m fl - bostäder centrum - granskningsremiss 2 - 30 oktober

Området kring kvarteret Serum planeras att möjliggöra för flerbostadshus samt aktualisera bestämmelser för befintlig villabebyggelse och mark. Området är beläget i centrala Falkenberg och utgör en av stans entreér.

Detaljplanen är öppen för synpunkter under tiden 2 - 30 oktober 2019.

Status

Detaljplanen Serum 9 m fl är ute på granskning under perioden 2 - 30 oktober 2019.

Så här kan du lämna synpunkter

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till plan@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter senast den 30 oktober 2019.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Här kan du skriva din synpunkt.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus och reglera befintlig villabebyggelse samt planlägga befintlig mark som allmän platsmark.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är cirka 2 hektar stort. Marken ägs av Falkenbergs kommun, Falkenbergs Bostads AB samt privata fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

 Planförslaget finns även att se i:

  • Stadshuset i Falkenberg
  • Biblioteket i Falkenberg

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

  • Tisdagen den 15 augusti 2017 hölls samrådsmöte då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.
  • Förslaget har varit ute på samrådsremiss 5 juli - 24 augusti 2017. Inkomna synpunkter är sammanställda i en samrådsredogörelse.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.