Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Morups-Lyngen 2:40 m fl, Glommens Hamn - samrådsremiss 9/6 - 7/7

Kommunstyrelsen gav 2011-04-05 § 105 dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Glommens hamns utvecklingsmöjligheter. Förslag till detaljplan går nu ut på samrådsremiss.

Detaljplanen är öppen för synpunkter 9 juni - 7 juli.

Status

Förslag till ny detaljplan går ut på samrådsremiss under perioden 9 juni - 7 juli.

Så här kan du lämna synpunkter

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till plan@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter senast den 7 juli.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Här kan du skriva din synpunkt.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av Glommens Hamn, att säkerställa att hamnområdet även fortsättningsvis nyttjas för ändamålet småbåts- och fiskehamn, samt möjliggöra för andra verksamheter och bostäder.

Planområdet

Planområdet är beläget i västra delen av samhället Glommen, cirka 10 kilometer norr om Falkenberg och är cirka 9 hektar stort. Markägare är Falkenbergs kommun samt privata fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan. Planförslaget finns även att se i Stadshuset, Falkenberg. Boka besök via Kontaktcenter via e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Detaljplanen berör Morups-Lyngen S:11 och GA:6, Information om planarbetet skickas till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar enligt fastighetsförteckning.

Digitalt samrådsmöte hålls tisdagen den 22 juni kl. 17. För att komma till det digitala samrådet gå in på länken: gemigmer.info/om_Glommenshamn

Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.