Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Hjortsberg 3:43, kv Ålen - badstugor - samrådsremiss 2/6 - 30/6

Kommunstyrelsen gav 2017-10-17 § 262 dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Hjortsberg 3:43, kvarteret Ålen med syfta att möjliggöra för byggnation av badstugor.

Detaljplanen är öppen för synpunkter

Detaljplanen del av Hjortsberg 3:43, kv Ålen är ute på samrådsremiss under perioden

2 - 30 juni.

Status

Detaljplanen del av Hjortsberg 3:43 , kv Ålen är är ute på granskningsremiss under perioden 2 - 30 juni.

Så här kan du lämna synpunkter

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till plan@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter senast den 30 juni.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Här kan du skriva din synpunkt.

Detaljplanens syfte

Planarbetets syfte är att möjliggöra utbyggnad av fem badstugor i västra delen av kvarteret längs med Klittervägen.

Planområdet

Planområdet är beläget sydost om Falkenbergs tätort och ligger inom Skrea Strands badstugeområde, ca 150 meter från havet. Planområdet är ca 500 kvm. Marken ägs av privat fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

 Planförslaget finns även att se i:

  • Stadshuset i Falkenberg, boka besök via vårt Kontaktcenter kontaktcenter@falkenberg.se

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter