Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Dikaren 8 m fl - bostäder centrum - granskningsremiss 2 - 23/12 - 20/1

Kommunstyrelsen gav 2015-01-13 § 23 dåvarande stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta planförslag för Dikaren 8 m fl. Huvudsyftet är att möjliggöra att uppföra flerbostadshus samt reglera bebyggelse för bostads-, kontors-, och handelsändamål.

Detaljplanen är öppen för synpunkter 23 december -- 20 januari.

Status

Kommunfullmäktige antog 2019-10-29 § 225 detaljplan för Dikaren 8 m fl. Beslutet blev överklagat och upphävdes av mark- och miljödomstolen. Förslaget är nu reviderat och går nu ut på granskning omgång 2, under perioden 23 december - 20 januari.

Så här kan du lämna synpunkter

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till plan@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter senast den 20 januari 2021.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Här kan du skriva din synpunkt.

Detaljplanens syfte

Syftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för uppförande av bostadshus inom kvarteren Dikaren och Drängen samt att reglera befintlig bebyggelse för bostadsändamål, kontor och handel inom planområdet.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är dryg 1,6 ha stort. Marken ägs av privata fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planförslaget finns även att se i Stadshuset i Falkenberg.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Förslaget till ny detaljplan för området var ute på samrådsremiss under januari 2017, inkomna yttranden sammanställdes i en samrådsredogörelse. Samrådsmöte hölls den 18 januari 2017. Efter gjorda revideringar gick förslaget ut på granskningsremiss hösten 2017, som sammanställdes i ett granskningsutlåtande. Planen överklagades och upphävdes av mark- och miljödomstolen. Planen går nu ut på granskningsremiss omgång 2.

Detaljplanen berör Vallpojken GA:1, Vallpojken GA:2 och Vallpojken GA:3. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.