Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Ugglarp 2:18 m fl - bostäder - ändring

Kommunstyrelsen gav 2016-12-06 § 351 dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utarbeta och samråda kring förslag till ny detaljplan för Ugglarp 2:18 mfl. Detaljplanen föreslås göras som en ändring av befintlig detaljplan.

Status

Detaljplanen har varit ute på granskningsremiss under perioden 22 december 2022 - 18 januari 2023. Inkomna synpunkter sammanställs nu i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanens syfte

Ändringen av detaljplan syftar till att öka byggrätten inom Ugglarp 2:18 så att den blir densamma som i kringliggande detaljplan. Ändringen avser även upphäva ett u-område inom fastigheten.

Planområdet

Planområdet är beläget i Ugglarp som ligger cirka 2 mil söder om Falkenberg. Det omfattar en fastighet om 10 000 kvadratmeter.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Ugglarp GA:2. Information om planarbetet har skickats till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informera alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.