Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Tröinge 10:3 del av, m fl - ändring av detaljplan

Kommunstyrelsen gav 2019-05-14 § 146 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inldeda ett planarbete för att ändra detaljplan för Tröinge 10:3 m fl Vi52 gällande bullernivåer. Huvudsyftet är att kunna tillämpa bullerriktvärdena för planen så att de stämmer med nuvarande riktvärden.

Status

Förslag till detaljplan för del av Tröinge 10:3 m fl har varit ute på granskningsremiss under perioden 26 maj - 23 juni 2021. Inkomna synpunkter sammanställs nu i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med ändringen av detaljplanen är att kunna tillämpa bullerriktvärdena för planen så att de stämmer med nuvarande riktvärden (SFS 2015:216). Detta görs genom att de bullerriktvärden som tidigare reglerat högsta tillåtna bullernivåer för bostäder inom detaljplanelagt område utgår.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Tröinge S:2, S:3, S:12, Tröinge GA:43, Stafsinge GA:4. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt