Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Morup 23:1 del av, m fl - bostäder

Kommunstyrelsen gav 2010-05-11 § 112 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda planarbete för del av Morup 23:1 m fl. Huvudsyftet är att möjliggöra för nya bostäder i södra delen av Morup som ligger ca 10 km nordväst om centrala Falkenberg.

Status

Förslaget till detaljplan har varit ute på granskning 25 mars - 29 april 2020. Inkomna synpunkter kommer nu att sammanställas i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i södra delen av Morup. Detaljplanen är flexibel och inom planområdet möjliggörs utbyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus. Syftet är även att anpassa detaljplanen efter nuvarande förhållanden och till viss del möjliggöra utveckling av befintliga användningar. Detaljplanen syftar även till att skapa en bättre trafikmiljö utmed väg 768 och till att utveckla gång- och cykelförbindelserna inom planområdet.

Planområdet

Planområdet, som är cirka 20 ha stort, är beläget i södra delen av Morups samhälle som ligger cirka 10 km nordväst om centrala Falkenberg. Marken inom planområdet ägs delvis av privata aktörer och delvis av Falkenbergs kommun.

Planbeskrivningar och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samråd hölls under sommaren 2018 och samrådsmöte hölls den 22 augusti 2018 i Morups Friskola där det fanns möjlighet för allmänheten att se och ställa frågor kring planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Detaljplanen berör Morup GA:1 (Morups Strandbygds samfällighetsförening). GA:3 (Morup kyrkbys vägförening), Morup S:4 och S:7. Information om planarbetet har skickats till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Tidsplan